UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Przenośne analizatory parametrów elektrycznych

Zasady korzystania z sieci społecznościowych

 

Wszystkie oficjalne profile firmy CIRCUTOR, SA w sieciach społecznościowych informują użytkownika o warunkach i zasadach korzystania z nich. Wspomniane warunki zostały określone w poniższym dokumencie:

Firma CIRCUTOR stworzyła tę stronę w sieciach społecznościowych, aby poznać Twoją opinię, przekazywać Ci informacje oraz abyś mógł lepiej poznać naszą firmę. Jej głównym celem jest rozwijanie transparentnego i konstruktywnego dialogu pod warunkiem wzajemnego okazywania sobie szacunku przez wszystkich użytkowników.

Aby ten kanał komunikacji służył wszystkim z korzyścią, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Zanim zaczniesz czynnie uczestniczyć w sieci społecznościowej, powinieneś uważnie przeczytać poniższe zasady korzystania z niej:

 1. Pamiętaj, że jest to forum publiczne. Zamieszczając jakiekolwiek dane, komentarz lub informacje, musisz pamiętać, że podane elementy mogą być widziane przez pozostałych użytkowników tej sieci społecznościowej i przez firmę CIRCUTOR.
 2. Prosimy, abyś zwracał się w pierwszej osobie i abyś starał się swoimi komentarzami wnosić dodatkową wartość, udostępniając informacje i przedstawiając różne punkty widzenia. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za swój komentarz i za ewentualne konsekwencje dla Twojego wizerunku i Twojej reputacji. Jeśli masz wątpliwości, nie zamieszczaj komentarza.
 3. Ta przestrzeń stanowi forum wymiany opinii oraz konstruktywnej debaty, lecz nie jest to odpowiednie miejsce do prowadzenia polemiki, dyskredytowania innych użytkowników lub osób trzecich ani do składania skarg i reklamacji, które powinny być kierowane innymi specjalnymi kanałami, udostępnionymi w tym celu przez firmę CIRCUTOR.
 4. Traktuj z szacunkiem innych użytkowników; używaj odpowiedniego i grzecznego języka oraz postępuj tak, jakbyś znajdował się w obecności innej osoby.
 5. Nie publikuj materiałów reklamowych ani nie wykorzystuj tego profilu w celu osiągnięcia zysku lub prowadzenia działalności handlowej, nie porównuj ani nie oceniaj produktów lub usług innych firm. Nie jest to również miejsce służące do osobistej reklamy lub do poszukiwania pracy; CIRCUTOR posiada specjalny kanał, przeznaczony do tego celu.
 6. Twój komentarz powinien zawierać rzeczywiste, konkretne dane i spójną argumentację. Dopuszcza się cytowanie lub reprodukcję małych fragmentów tekstów, książek lub ogólnie - dzieł osób trzecich pod warunkiem, że zostanie wskazane źródło i nazwisko autora. Jeśli Twój komentarz zawiera Twoje własne materiały (tekst, fotografie, rysunki, materiały wideo i materiały dźwiękowe), informujemy, że tym samym udzielasz firmie CIRCUTOR zezwolenia na odtwarzanie ich w dowolnym medium fizycznym lub wirtualnym, gdzie podamy Twoje nazwisko jako autora, przy czym ma to miejsce bez uszczerbku dla prawa innych użytkowników sieci do zapisywania lub odtwarzania tych materiałów.
 7. Symbol "C", "CIRCUTOR" i/lub wszelkie inne logo, których używamy na tym profilu, są zastrzeżonymi markami. Własnością firmy są również wszelkie treści opublikowane przez CIRCUTORA na tym profilu i dlatego CIRCUTOR zastrzega sobie wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Powinieneś zobowiązać się do ich przestrzegania i niewykorzystywania bez odpowiedniego zezwolenia, bez względu na wykorzystywane medium.
 8. Pobieranie treści, kopiowanie lub drukowanie jakichkolwiek komentarzy jest możliwe wyłącznie do osobistego, prywatnego użytku.
 9. Informujemy, że z tego profilu w tej sieci społecznościowej, firma CIRCUTOR nigdy nie skieruje do Ciebie w sposób publiczny prośby o Twoje dane osobiste.
 10. Informacje zawarte na tym profilu nie powinny być uważane za informacje o charakterze doradczym, rekomendacje kupna, sprzedaży ani też wszelkich innych operacji handlowych w odniesieniu do produktów lub rozwiązań firmy CIRCUTOR.
 11. Naszym obowiązkiem jest dbanie o odpowiedni sposób korzystania z tego profilu i dlatego firma CIRCUTOR, jako administrator, zastrzega sobie prawo do usuwania, bez prawa do repliki, wszelkich komentarzy, które:
 • Będzie uważała za bezprawne, obraźliwe, mające charakter groźby, bezpodstawne, mające charakter kalumnii, niestosowne, dyskryminujące pod względem etycznym lub społecznym, lub naganne pod względem zawodowym, lub które, w pewnej formie, mogą narazić na szkody materialne i moralne firmę CIRCUTOR, jej pracowników, współpracowników lub osoby trzecie.
 • Będą zawierały dane osób trzecich bez ich zezwolenia.
 • Będą zawierały jakiegokolwiek rodzaju rekomendacje dotyczące materiału reklamowego lub propagandowego, osobistego lub na rzecz osób trzecich, zarówno osób fizycznych jak i prawnych.
 • Będą redundantne.
 • Nie będą zgodne z profilem strony.

 

Odpowiedzialność i gwarancja firmy CIRCUTOR

CIRCUTOR nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane na tym profilu i nie gwarantuje w żaden sposób ich prawdziwości, dokładności lub aktualności informacji podanych na profilu.

W żadnym przypadku, firma CIRCUTOR, jej administratorzy, pracownicy i upoważniony personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, reklamacje lub koszty jakiegokolwiek typu, zarówno wynikające jak i niewynikające z korzystania z tej sieci społecznościowej; z informacji, które pozyskano lub do których uzyskano dostęp poprzez lub w oparciu o tę sieć społecznościową; z pojawienia się wirusów informatycznych, usterek operacyjnych lub przerw w działaniu lub transmisji, lub usterki na linii; korzystanie z tej sieci społecznościowej, zarówno za pomocą bezpośredniego połączenia jak i poprzez odnośnik lub w inny sposób, stanowi ostrzeżenie dla każdego użytkownika, że te zdarzenia mogą wystąpić.

CIRCUTOR nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, które nie należą do firmy i do których można uzyskać dostęp za pomocą odnośników ("links") z tego profilu lub za jakiekolwiek treści udostępnione przez osoby trzecie.

CIRCUTOR zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, usuwania lub ograniczania treści tego profilu, odnośników lub informacji uzyskiwanych za pomocą tej sieci, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.

W przypadku wątpliwości związanych z nawigacją, treścią i dostępem, prosimy o kontakt z administratorem profilu.

 

CIRCUTOR, SA

Ogólne warunki sprzedaży

1. Informacje ogólne

1.1 Sprzedaż i dostawy sprzętu i materiałów elektrycznych (nazywane dalej Dostawami) realizowane przez firmę Circutor, S.A. (nazywaną dalej Sprzedającym) są regulowane przez niniejsze Ogólne warunki sprzedaży z wyjątkiem wszelkich odmiennych, wyraźnych postanowień w tym zakresie, mających formę dokumentu umownego oraz stanowiących jego szczegółowe warunki. W związku z powyższym, wszelkie inne warunki, które nie zostały w sposób wyraźny zaakceptowane przez Sprzedającego, nie mają żadnej wartości pod jakimkolwiek względem.

1.2 Uznaje się, że niniejsze Warunki ogólne zostały przekazane Kupującemu w chwili poinformowania go o adresie strony internetowej, na której się one znajdują, lub w chwili otrzymania przez niego oferty od Sprzedającego wraz z tymi Warunkami. Opcjonalnie, uznaje się, że zostały one przekazane Kupującemu, jeśli Kupujący otrzymał je uprzednio, w trakcie swojej relacji handlowej ze Sprzedającym; przy czym w każdym przypadku i dla wszystkich celów uznaje się, że zostały one zaakceptowane przez Kupującego z chwilą złożenia zamówienia.

2. Cel i zakres ofert

2.1 Z wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedający realizuje specyficzną ofertę, ceny mające zastosowanie to te, które znajdują się na liście cen Sprzedającego i które obowiązują w dniu realizacji zamówienia.
W przypadku przedstawienia oferty przez Sprzedającego, ceny i warunki danej oferty odnoszą się wyłącznie do produktów (specyfikacji oraz ilości) określonych w tej ofercie i są ważne przez okres jednego miesiąca, chyba że postanowiono inaczej.

2.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian w każdym momencie, zwłaszcza w odniesieniu do formatu, formy, koloru, wymiarów lub materiałów produktów, wizerunków, opisów i specyfikacji przedstawionych w swoich katalogach lub folderach.

3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Akceptacja ze strony Kupującego oferty Sprzedającego powinna w każdym przypadku skonkretyzować się w postaci zamówienia ze strony Kupującego, przy czym zastosowanie będą miały warunki opisane w niniejszym dokumencie.

4. Składanie zamówień i zakres dostawy

4.1 Zakres dostawy powinien być w jasny sposób określony w zamówieniu złożonym przez Kupującego. Zamówienie nie jest uznawane za ważne bez uprzedniej akceptacji ze strony Sprzedającego. Nieodebranie przez Kupującego powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu zamówienia przez Sprzedającego nie pociąga za sobą akceptacji zamówienia.

4.2 Dostawa obejmuje wyłącznie sprzęt i materiały będące przedmiotem dostawy z wyjątkiem przypadków, gdy zamówienie Kupującego, które zostało zaakceptowane przez Sprzedającego, zawiera w sposób wyraźny dodatkową dokumentację, raport, nośnik/wsparcie lub usługę.

5. Ceny.

5.1 Ceny Dostawy są cenami netto, nie zawierają podatku VAT ani żadnych innych podatków ani opłat, które mogą następnie zostać uwzględnione na fakturze z podaniem odpowiednich stawek. Z wyjątkiem odmiennego postanowienia, w zamówieniu zaakceptowanym przez Sprzedającego, Sprzedający zawiera w cenie Dostawy zwykłe opakowanie używane przez Sprzedającego z wyłączeniem wszelkich innych opakowań, przy czym uznaje się, że opakowania są zlokalizowane w fabryce Sprzedającego.

5.2 Produkty będące przedmiotem zamówienia są transportowane na rachunek i na ryzyko Sprzedającego, a w przypadku wysyłania ich przez Sprzedającego, opłaty za transport są pokrywane przez Kupującego. Sprzedający może zawierać umowy, ustanawiać warunki lub przedstawiać oferty, w oparciu o które może podejmować się transportu i ubezpieczenia dostawy. W tych przypadkach, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru środka transportu oraz agencji transportowej oraz ubezpieczeniowej.

5.3 Uważa się, że ceny wskazane w ofercie są cenami obowiązującymi dla określonych w ofercie warunków płatności. W przypadku zmiany danych warunków płatności, ceny w ofercie zostaną zmodyfikowane.

5.4 Taryfy cen mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, w tym przypadku nastąpi odpowiednie powiadomienie z piętnastodniowym wyprzedzeniem.

6. Warunki płatności

6.1 Zamówienie Kupującego powinno zawierać warunki płatności za Dostawę. Można również stosować warunki płatności, które zostały wcześniej określone w ramach umowy dotyczącej relacji handlowej między Kupującym i Sprzedającym. Wspomniane warunki płatności powinny być zgodne z postanowieniami Ustawy 15/2010 z dnia 5 lipca, zmieniającej Ustawę 3/2004 z dnia 29 grudnia, na mocy której ustanowiono środki w celu walki z zaległościami płatniczymi w operacjach handlowych, przy czym w żadnym przypadku warunki płatności nie mogą przekraczać maksymalnych terminów ustalonych w tej Ustawie. W każdym przypadku, warunki płatności powinny zawsze być zgodne z obowiązującymi przepisami.

6.2 Płatność jest realizowana na uzgodnionych warunkach, na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pomocą innej uzgodnionej procedury. Płatność należy realizować bez jakichkolwiek odliczeń, na przykład nieuzgodnionych potrąceń, rabatów, kosztów, podatków lub opłat lub jakichkolwiek innych odliczeń.

6.3 W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu, bez jakiegokolwiek wezwania oraz licząc od daty wymagalności, odsetki za zwłokę w płatności, obliczone zgodnie z artykułem 7 Ustawy 3/2004 z dnia 29 grudnia. Zapłata wspomnianych odsetek nie zwalnia Kupującego od obowiązku uregulowania pozostałych płatności na uzgodnionych warunkach.

6.4 W przypadku, gdy Kupujący popadnie w zwłokę w związku z opóźnieniem uzgodnionych płatności, Sprzedający może zawiesić w sposób tymczasowy lub definitywny, według swojego wyboru, wysyłkę Dostawy lub realizację usług z nią związanych, bez uszczerbku dla żądania od Kupującego uregulowania opóźnionych płatności oraz wymagania, w odpowiednim przypadku, dodatkowych rekompensat z tytułu wspomnianego zawieszenia Dostawy lub wykonania uzgodnionych usług.

6.5 Nieuregulowanie zapłaty raty w dniu upływu terminu płatności spowoduje automatycznie upływ terminu płatności oraz wymagalność wszystkich należności od Kupującego zalegającego z płatnościami, niezależnie od formy zapłaty (weksel, weksel własny lub inne). Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania własnych zobowiązań, aż do całkowitej zapłaty należności oraz prawo wymagania odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, przewidzianego w artykule 8 Ustawy 3/2004 z dnia 29 grudnia.

6.6 Sprzęt i materiały będące przedmiotem zamówienia są dostarczane z zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego do wymienionych, aż do momentu całkowitego wykonania zobowiązań płatniczych przez Kupującego, przy czym ma on obowiązek, aby współpracować i zastosować wszelkie niezbędne lub właściwe środki, a także środki proponowane przez Sprzedającego w celu zachowania jego prawa własności do wspomnianego sprzętu i materiałów.

6.7 W przypadku pokrywania się okresów, w których upływa termin płatności, z okresami wakacyjnymi, Sprzedający nie akceptuje opóźnień w płatnościach ani nie dopuszcza przesunięcia terminów płatności ani pism, które miałyby spowodować ich uniknięcie. Nie dopuszcza się również jakichkolwiek podobnych treści w warunkach zamówienia, określonych przez Kupującego.

7. Terminy i warunki dostawy

7.1 Za termin dostawy uznaje się termin przekazania produktu w miejsce i w warunkach określonych w przyjętym zamówieniu. W przypadku, gdy w przyjętym zamówieniu nie określono sposobu dostawy, uznaje się, że Dostawa ma miejsce w fabryce lub magazynach Sprzedającego. Aby termin dostawy zobowiązywał Sprzedającego, Kupujący powinien ściśle wykonać przewidziany w danym przypadku plan płatności.

7.2 Terminy dostawy są uzależnione od dostępności sprzętu i materiałów oraz od wszelkich innych występujących okoliczności, które mogą mieć wpływ na ten termin w momencie otrzymania przez Sprzedającego ważnego zamówienia złożonego przez Kupującego. Jakiekolwiek późniejsze poszerzenie lub modyfikacja zamówienia spowoduje przekształcenie danego zamówienia w nowe zamówienie, powodując ponowne rozpoczęcie wszystkich procedur oraz modyfikację wszystkich warunków i terminów.

8. Odbiór

8.1 Po odebraniu Dostawy, Kupujący sprawdzi jej zawartość w terminie nieprzekraczającym 15 dni od daty odbioru w celu wykrycia ewentualnych usterek i/lub wad, za które odpowiada Sprzedający, przy czym Kupujący natychmiast powiadomi na piśmie Sprzedającego o występowaniu tych usterek i/lub wad.

8.2 W przypadku nieotrzymania pisemnego powiadomienia przez Sprzedającego o ewentualnych usterkach lub wadach, po upływie 15 dni od daty odbioru Dostawy przez Kupującego, uznaje się, że Dostawa została przyjęta.

9. Zwrot materiałów. Reklamacje

9.1 W żadnym przypadku Sprzedający nie przyjmuje zwrotów materiałów bez uprzedniego odpowiedniego porozumienia z Kupującym. Ustanawia się termin 15 dni od daty odbioru Dostawy przez Kupującego na powiadomienie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze dokonania zwrotu oraz wyjaśnienie przyczyn zwrotu, a także na uzgodnienie - w odpowiednim przypadku - przez Kupującego ze Sprzedającym warunków i procedury zwrotu. W każdym przypadku, reklamacje Kupującego skierowane do Sprzedającego powinny być formułowane w formie pisemnej oraz w sposób wiarygodny, z załączeniem prawidłowo wypełnionego formularza “upoważnienie firmy Circutor”, w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej obsługi posprzedażnej.

9.2 Zwrot lub wysyłka sprzętu lub materiału do zakładów Sprzedającego, zarówno w celu zapłaty, wymiany jak i naprawy, powinny zawsze być wykonywane z pokryciem opłaty za transport przez Kupującego.

9.3 W przypadku zwrotu na skutek błędu w zamówieniu lub z powodu innych przyczyn niezwiązanych ze Sprzedającym, przyjęcie zwrotu jest uzależnione od wyrażenia zgody na partycypację, ze strony Kupującego, w kosztach kontroli i opakowania, które w żadnym przypadku nie będą mniejsze niż 15% wartości netto zwróconego sprzętu.

9.4 Sprzedający nie przyjmuje zwrotów materiałów, które zostały pozbawione swojego oryginalnego opakowania, były używane, zamontowane w innym sprzęcie lub instalacjach, lub poddane demontażowi niezwiązanemu ze Sprzedającym.

9.5 Sprzedający nie przyjmuje również zwrotów produktów zaprojektowanych lub wyprodukowanych specjalnie na potrzeby danego zamówienia.

10. Gwarancje

10.1 Sprzedający zapewnia gwarancję na wszystkie dostarczone produkty w odniesieniu do wad materiałowych, produkcyjnych lub montażowych przez okres dwóch lat od daty odbioru, zarówno wyraźnej (przejście testów odbiorczych, uzgodnionych między Sprzedającym i Kupującym oraz wysyłka pisemnej akceptacji Dostawy) jak i dorozumianej (15 dni po wysyłce do Kupującego bez otrzymania przez Sprzedającego pisemnego powiadomienia o jakimkolwiek sprzeciwie) lub przez okres 18 miesięcy od daty powiadomienia o dostępności Dostawy do wysyłki, w zależności od warunku, który został najwcześniej spełniony.

10.2 Gwarancja określona w punkcie 8.1 polega na naprawie w warsztatach Sprzedającego lub na dostawie zastępczej elementów, które zostały uznane za wadliwe z powodu wad materiałowych, produkcyjnych lub montażowych.

10.3 Naprawa lub wymiana wadliwego elementu Dostawy nie powoduje zmiany rozpoczęcia biegu okresu gwarancji całości Dostawy, którą jest data określona w punkcie 8.1. Tym niemniej, naprawiony lub wymieniony element będzie objęty dwuletnią gwarancją od daty naprawy lub wymiany.

10.4 Z gwarancji zostają wyłączone szkody lub wady spowodowane normalnym zużyciem na skutek eksploatacji sprzętu. Jednocześnie wyłącza się z gwarancji, która tym samym zostaje uznana za wygasłą, szkody i usterki wywołane przez niewłaściwe przechowywanie lub konserwację, błędne lub niedbałe składowanie lub manipulację, nieodpowiednie użycie, nieprawidłowy montaż, wahania jakości zasilania elektrycznego, modyfikacje wprowadzone w Dostawie bez zgody Sprzedającego oraz wszelkie inne przyczyny, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Sprzedającego, jego agentów, pracowników, podwykonawców i dostawców z tytułu reklamacji związanych z wykonaniem lub niewykonaniem jego zobowiązań umownych nie przekracza ogółem podstawowej ceny umownej i nie obejmuje w żadnym przypadku szkód wynikłych z powodu utraconych zysków, utraty dochodów, produkcji lub użytkowania, kosztów kapitałowych, kosztów braku działalności, opóźnień i reklamacji klientów Kupującego, utraty przewidzianych oszczędności ani jakichkolwiek innych specjalnych szkód pośrednich lub wynikowych.

Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w niniejszej klauzuli ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi ograniczeniami zawartymi w innym dokumencie umownym, o treści sprzecznej lub niespójnej z niniejszą klauzulą, z wyjątkiem sytuacji, gdy tego rodzaju zapis ogranicza w jeszcze większym stopniu odpowiedzialność Sprzedającego.

12. Ograniczenie eksportu

Kupujący wyraża zgodę na to, że produkty dostarczane przez Sprzedającego mogą podlegać lokalnym lub międzynarodowym przepisom i regulacji w zakresie kontroli eksportu oraz że bez uzyskania zezwoleń na eksport lub reeksport, wydanych przez właściwe władze, nie można sprzedawać, wynajmować, przekazywać wspomnianych dostaw ani ich używać do innego celu niż uzgodniony. Kupujący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów i regulacji.

13. Prawo mające zastosowanie. Poddanie jurysdykcji i właściwości sądów

Niniejsze warunki będą regulowane przez prawo hiszpańskie oraz interpretowane zgodnie z nim.
Strony wyraźnie zrzekają się poddania jakimkolwiek innym przysługującym im jurysdykcjom i poddają się jurysdykcji i właściwości sądów niższej i wyższej instancji w Terrassa (Barcelona)-Hiszpania.

14. Siła wyższa

14.1 W przypadku, gdyby Sprzedający nie mógł w całości lub w części wykonać swoich zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, wykonanie niedotrzymanych zobowiązań zostanie zawieszone, przy czym Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

14.2 Za siłę wyższą uważa się wszelkie przyczyny lub okoliczności wykraczające poza racjonalne możliwości kontroli Sprzedającego, łącznie - między innymi - ze strajkami dostawców, pracowników transportu i usług, awariami dostaw u osób trzecich, awariami w systemach transportowych, katastrofami naturalnymi, czasowymi powodziami, zamieszkami, strajkami, konfliktami pracowniczymi, strajkami personelu Sprzedającego lub jego podwykonawców, sabotażami, wszelkiego typu działaniami, zaniechaniami lub interwencjami rządu lub jego agencji, a także łącznie z pozostałymi przyczynami związanymi z siłą wyższą, ujętymi w obowiązujących przepisach i mającymi bezpośrednio lub pośrednio wpływ na działalność Sprzedającego.

14.3 W przypadku wystąpienia przyczyny związanej z siłą wyższą, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego w możliwie najszybszym terminie, podając wspomnianą przyczynę i przewidywany czas jej trwania. Podobnie powiadomi on o zakończeniu trwania przyczyny związanej z siłą wyższą, określając termin, w którym wykona swoje zobowiązanie/a zawieszone z wymienionego powodu. Wystąpienie zdarzenia siły wyższej uprawnia Sprzedającego do rozsądnego przedłużenia terminu dostawy.

15. Poufność

Strony mają obowiązek poufnego traktowania wszelkich dokumentów, danych, materiałów oraz informacji dostarczanych sobie wzajemnie i nieprzekazywania ich osobom trzecim, ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu niż do realizacji Dostawy, chyba że druga Strona udzieli stosownej pisemnej zgody.

Powyższe nie stanowi przeszkody, aby Sprzedający udostępnił nazwę Kupującego oraz podstawowe dane Dostawy jako część swoich referencji handlowych.

16. Rozwiązanie

16.1 Każda ze stron może natychmiast rozwiązać umowę o zamówienie poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, jeśli ta w sposób istotny narusza umowę o zamówienie.
Naruszenie umowy o zamówienie będzie uważane za istotne wyłącznie w przypadku, gdy Strona naruszająca umowę o zamówienie zostanie uprzednio powiadomiona na piśmie i nie naprawi naruszenia umowy o zamówienie w ciągu trzydziestu (30) dni po powiadomieniu.

Jednocześnie przyczyną rozwiązania umowy o zamówienie będą następujące sytuacje:

- rozwiązanie i/lub likwidacja lub ogłoszenie postępowania układowego z wierzycielami którejkolwiek ze Stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma to miejsce w ramach operacji fuzji, wykonywanych wewnątrz Grupy, do której dana Strona należy.
- zakończenie działalności którejkolwiek ze Stron.
- utrzymywanie się zdarzenia siły wyższej przez ponad trzy miesiące od daty odbioru powiadomienia jednej ze Stron drugiej strony.
- dowolna inna przyczyna rozwiązania umowy o zamówienie wyraźnie określona w pozostałych Klauzulach niniejszych Warunków.

Polityka dotycząca Cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim 2016/679 o ochronie danych osobowych, informujemy Państwa, że administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, wprowadzonych przez Państwa na tej stronie internetowej, jest CIRCUTOR, S.A., przy czym wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności oraz informacje prawne tej firmy.

Wykorzystujemy własne, a także pochodzące z innych źródeł cookies, w celu polepszenia naszych usług i wyświetlenia informacji zgodnych z Państwa preferencjami uzyskanymi w wyniku analizy Państwa zwyczajów przeglądania zasobów Internetu. W przypadku dalszego przeglądania naszych zasobów, uznajemy, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie cookies. Aby zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji, prosimy przeczytać dalszą część tego akapitu.

Co to są cookies i w jak celu są wykorzystywane

Cookie to plik zawierający informację przesłaną przez stronę internetową i przechowywaną w przeglądarce użytkownika. W ten sposób, strona internetowa może pobierać pewne dane oraz informacje dotyczące sposobu przeglądania zasobów internetowych przez użytkownika, aby móc tym samym optymalizować nawigację i zaoferować mu dodatkowe usługi.

CIRCUTOR wykorzystuje cookies, gdy użytkownik przegląda jego stronę internetową. Wspomniane cookies są związane z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem. W ten sposób cookies umożliwiają firmie CIRCUTOR rozpoznawanie użytkowników, którzy wchodzą na jego stronę internetową, a celem tego rozpoznania jest tylko i wyłącznie ułatwienie im nawigacji. W każdym razie, użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zostać ostrzeżonym o otrzymaniu cookies i tym samym zapobiec ich zapisaniu na swoim dysku twardym (dalsze informacje poniżej).
Wśród informacji zgromadzonych w cookies znajdują się dane dotyczące samej nawigacji na stronie internetowej (odwiedzone strony internetowe, wybrane opcje itd.).

Jakie rodzaje cookies wykorzystuje ta strona internetowa?

• Własne cookies: Są to cookies, które zostają przesłane do terminala użytkownika z urządzenia lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę i z którego/której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
• Cookies z innych źródeł: Są to cookies przesyłane do terminala użytkownika z urządzenia lub domeny, które nie są zarządzane przez wydawcę, lecz przez inną jednostkę, która przetwarza dane uzyskane za pomocą cookies.
• Cookies sesyjne: Jest to rodzaj cookies zaprojektowanych w celu zdobycia i przechowywania danych w czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej.
• Cookies trwałe: Jet to rodzaj cookies, w których dane mogą być przechowywane w terminalu, a także można do nich uzyskać dostęp i przetwarzać je przez okres czasu określony przez administratora (od kilku minut do wielu lat).
• Cookies analityczne: Są to cookies przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie, które pozwalają określić ilość użytkowników i w ten sposób dokonać pomiaru i analizy statystycznej sposobu wykorzystania przez użytkowników oferowanej usługi.

W tym celu analizuje się Państwa sposób przeglądania naszej strony internetowej, aby polepszyć oferowany przez nas asortyment produktów lub usług.

Co się dzieje, gdy zaakceptują Państwo cookies

Jeśli w przeglądarce mają Państwo włączone cookies, wykorzystamy tę informację w celu zapewnienia optymalnego przeglądania naszej strony internetowej.

Co się dzieje po odinstalowaniu lub skasowaniu cookies

Niektóre funkcje usług zostają wyłączone. Podobnie, nie wyświetlą się, po opuszczeniu naszej strony internetowej, ogłoszenia związane z produktami, które Państwo oglądali.

Jak odinstalować cookies lub odrzucić je w czasie przeglądania

Wszystkie obecne przeglądarki umożliwiają zmianę konfiguracji Cookies. Te ustawienia znajdują się zazwyczaj w ‘Opcjach’ lub ‘Ulubionych’ w menu przeglądarki. Poniżej przedstawiono krótki opis ze wskazówkami, co należy robić w przypadku każdej przeglądarki (podano wyłącznie szeroko znane przeglądarki)

- Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność -> Konfiguracja. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z materiałami pomocy technicznej Microsoftu lub w Pomocy wyszukiwarki.
- Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność -> Historia -> Spersonalizowana konfiguracja. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z materiałami pomocy technicznej Mozilli lub w Pomocy wyszukiwarki.
- Chrome: Konfiguracja -> Pokaż opcje zaawansowane -> Prywatność -> Konfiguracja zawartości. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z materiałami pomocy technicznej Google'a lub w Pomocy wyszukiwarki.
- Safari: Preferencje -> Bezpieczeństwo. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z materiałami pomocy technicznej Apple'a lub w Pomocy wyszukiwarki.

Polityka prywatności

1. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ I OFEROWANYCH USŁUG

CIRCUTOR, SA (zwany dalej, “CIRCUTOR”) jest właścicielem strony internetowej www.circutor.com: witryny internetowej przeznaczonej do oferowania usług informacyjnych dotyczących działalności prowadzonych przez firmę CIRCUTOR.

Witryna www.circutor.com (zwana dalej, “Witryną Internetową”) dostarcza swoim użytkownikom informacji na temat produktów, rozwiązań, usług, nowości i pozostałych istotnych zagadnień dotyczących wcześniej opisanych działań.

W Witrynie Internetowej nie realizuje się transakcji handlowych, a usługi świadczone przez firmę CIRCUTOR poprzez Witrynę Internetową są bezpłatne, z wyjątkiem, gdy w odpowiednim przypadku zostanie określone inaczej.

Firma CIRCUTOR posiada swoją siedzibę pod adresem: Vial Sant Jordi, bez numeru, kod pocztowy: 08232 Viladecavalls (Barcelona) i jest wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, Tom 3814, Księga 3160, Arkusz 39, Karta 40.189, Wpis 2ª i posiada numer identyfikacji podatkowej C.I.F. A-08513178

2. WARUNKI KORZYSTANIA

Korzystanie z Witryny Internetowej uzależnione jest od bezwarunkowego zaakceptowania przez użytkownika wszystkich oraz każdego z warunków znajdujących się w niniejszych Zastrzeżeniach prawnych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na którykolwiek warunek określony w niniejszych Zastrzeżeniach prawnych, nie powinni Państwo korzystać z tej Witryny Internetowej.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy postanowień GDPR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych), firma CIRCUTOR, SA informuje Państwa, że dane osobowe przekazane firmie CIRCUTOR, SA przez użytkownika, zarówno poprzez Witrynę Internetową jak i w każdy inny sposób, zostaną włączone do bazy danych będącej własnością firmy CIRCUTOR, SA, która gwarantuje bezpieczeństwo i poufność wspomnianych danych.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie tej bazy danych jest firma CIRCUTOR, SA, z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, bez numeru, kod pocztowy: 08232 Viladecavalls (Barcelona). Użytkownik może wykonywać swoje prawa do zgłoszenia sprzeciwu, dostępu, korekty i usunięcia swoich danych, zgodnie z postanowieniami artykułów 15 i 16 Ustawy LOPD, wysyłając odpowiedni wniosek pocztą elektroniczną na adres: comunicacion@circutor.com .

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość uzyskania, w zorganizowanym i powszechnie używanym formacie elektronicznym, kopii przetwarzanych danych. Wymieniona osoba może podjąć decyzję o przekazaniu tych danych do innego systemu pod warunkiem, że przekazywane dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

CIRCUTOR, SA gromadzi dane osobowe użytkowników, aby umożliwić świadczenie usług oferowanych w Witrynie Internetowej, opracowanie profili użytkowników z myślą o udoskonaleniu i spersonalizowaniu usług, a także w celach handlowych, reklamowych i szkoleniowych. W przypadku, gdyby zgromadzone dane miały zostać wykorzystane do innych celów niż wymienione powyżej, firma CIRCUTOR, SA poprosi użytkownika o wyraźną zgodę na piśmie.

Firma CIRCUTOR, SA zastosowała niezbędne środki techniczne, aby zagwarantować bezpieczeństwo wspomnianych danych i zapobiec ich modyfikacji, utracie, przetwarzaniu lub dostępowi do nich bez zezwolenia, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia o środkach bezpieczeństwa automatycznych baz danych zawierających dane osobowe, uchwalonego przez Dekret Królewski 994/1999 z dnia 11 czerwca.

CIRCUTOR, SA zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez użytkownika, dlatego - z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo - nie udostępni ani nie odstąpi tych informacji innym osobom bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika na piśmie.

4. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Zawartość Witryny Internetowej jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. CIRCUTOR, SA nie zamierza uzyskiwać danych osób niepełnoletnich. W przypadku uzyskania informacji o istnieniu w bazie danych informacji osobowych o osobie niepełnoletniej, firma CIRCUTOR, SA natychmiast je wykasuje.

5. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Wszystkie treści, obrazy, projekty, rysunki, logotypy, marki i wszelkie inne elementy lub znaki wyróżniające, które pojawią się lub mogą pojawić się w przyszłości w Witrynie Internetowej stanowią własność firmy CIRCUTOR, SA. Użytkownik ma obowiązek korzystania z usług Witryny Internetowej, przestrzegając wspomnianych praw własności, przy czym z tytułu korzystania z tych usług nie przysługują mu żadne prawa w odniesieniu do treści Witryny Internetowej.

Wszelka reprodukcja, dystrybucja lub przetwarzanie zawartości Witryny Internetowej bez uzyskania wyraźnego zezwolenia właściciela powyższych, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie własności przemysłowej i intelektualnej.

CIRCUTOR, SA jest wyłącznym właścicielem praw do eksploatacji Witryny Internetowej; z tego względu jakiekolwiek powielanie jej całości lub części musi odbywać się za wyraźnym zezwoleniem firmy CIRCUTOR, SA .

6. LINKI

Witryna Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych w celu uzupełnienia usług oferowanych użytkownikowi. CIRCUTOR, SA nie jest właścicielem wspomnianych stron internetowych; z tego względu nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za szkody mogące wyniknąć na skutek korzystania z nich przez użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik Witryny Internetowej wejdzie na wspomniane strony internetowe i uzyska dostęp do oferowanych przez nie usług, CIRCUTOR, SA nie będzie uczestniczył w żadnych relacjach, które mogą zostać nawiązane między użytkownikiem i właścicielami owych stron internetowych lub jakichkolwiek osób trzecich związanych z tymi stronami.

Tym samym, właściciel strony internetowej, w której zamierza się wprowadzić link do Witryny Internetowej, ma obowiązek uzyskać uprzednio zezwolenie firmy CIRCUTOR, SA.

Firma CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, w których istnieje link do Witryny internetowej, i nie będzie uczestniczyła w żadnych relacjach, które mogą zostać nawiązane między właścicielami wspomnianych stron internetowych i użytkownikami Witryny Internetowej.

7. WYKORZYSTANIE “COOKIES”

Witryna Internetowa wykorzystuje “cookies” w celu umożliwienia spersonalizowania treści strony z korzyścią dla użytkownika. Cookie to plik danych, który zapisuje się na dysku twardym użytkownika i umożliwia rozpoznanie rodzaju używanej przeglądarki lub systemu operacyjnego, a także zainteresowań i preferencji użytkownika.

Użytkownik może skonfigurować swój komputer w taki sposób, aby wyeliminować cookies ze swojego dysku twardego lub aby był informowany o zapisywaniu pliku cookie.

8. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma CIRCUTOR, SA dołożyła wszelkich starań, aby informacja w Witrynie Internetowej była dokładna i aktualna. Jednak CIRCUTOR, SA nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność zawartości Witryny Internetowej. CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Witryny Internetowej i zastrzega sobie prawo do modyfikacji wspomnianej treści w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

W Witrynie Internetowej nie realizuje się żadnego typu transakcji handlowych i żadna z treści Witryny Internetowej nie ma charakteru oferty umownej dla użytkownika. Relacje handlowe między firmą CIRCUTOR, SA i jej klientami są regulowane przez Warunki Ogólne Sprzedaży firmy CIRCUTOR i/lub przez inne warunki ogólne lub szczegółowe umowy. Treści Witryny Internetowej nie przeważają nad warunkami stosunków handlowych między firmą CIRCUTOR, SA i jej klientami, nie mogą również mieć wpływu na politykę handlową przyjętą w którymkolwiek momencie przez CIRCUTOR, SA.

Witryna Internetowa może zawierać oświadczenia subiektywne, wyrażające opinie firmy CIRCUTOR, SA lub osób trzecich na temat przyszłych wydarzeń i, nie mające w związku z tym, charakteru absolutnej pewności. CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za wpływ, jaki mogą mieć wspomniane oświadczenia na użytkownika ani za konsekwencje tychże w odniesieniu do działań lub zaniechania ze strony użytkownika.

CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub usterki działania Witryny Internetowej, zarówno wewnętrzne jak i spowodowane specyfiką i ograniczeniami Internetu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania Internetu, włącznie z możliwością przekazania wirusów informatycznych. CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwane działanie usług Witryny Internetowej i nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z przerwania usług. W szczególności, firma CIRCUTOR, SA nie będzie ponosiła odpowiedzialności w sytuacjach zadziałania sił wyższych, jak na przykład, pożarów, strajków i przerw w dostawie energii elektrycznej lub wszelkich innych nieprzewidzianych lub niemożliwych do uniknięcia zdarzeń.

W każdym razie, firma CIRCUTOR, SA będzie ponosiła odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które zostaną przewidziane lub które będą mogły zostać przewidziane w chwili użytkowania Witryny Internetowej przez użytkownika, i które będą stanowiły bezpośrednią i konieczną konsekwencję wykroczenia na skutek poważnego zaniedbania zobowiązań umownych o istotnym zakresie.

Fakt, że Witryna Internetowa opisuje lub przedstawia określone produkty, nie powoduje zobowiązania ze strony firmy CIRCUTOR, SA udostępnienia powyższych dla użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji opisanych w tym akapicie będzie miało zastosowanie zarówno dla firmy CIRCUTOR, SA jak i dla jej zarządzających, dyrekcji, pracowników i przedstawicieli.

9. PRAWO MAJĄCE ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Warunki korzystania z Witryny Internetowej zawarte w niniejszych Zastrzeżeniach prawnych, a także relacje między użytkownikiem i firmą CIRCUTOR, SA będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. W celu rozwiązania wszelkich sporów, użytkownik oraz firma CIRCUTOR, SA poddają się w sposób wyraźny właściwości i jurysdykcji sądów w mieście Terrassa, rezygnując w sposób wyraźny z wszelkich innych jurysdykcji, które mogą być dla nich właściwe.

CIRCUTOR, SA

Ochrona i kontrola

proteccion-diferencial-industrial

Ochrona różnicowoprądowa przemysłowa

Ochrona i ciągłość dostaw energii elektrycznej to dwa pojęcia, których nie możemy oddzielić, jeśli pragniemy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz instalacji elektrycznych. Coraz szersze wykorzystywanie odbiorników i obciążeń wytwarzających odkształcenia w sieci elektrycznej (wariatory prędkości, rozruszniki elektroniczne, sprzęt informatyczny, systemy oświetleniowe wykorzystujące stateczniki elektroniczne itd.), powoduje konieczność użycia zabezpieczeń, które będą potrafiły odróżniać awarie instalacji od zakłóceń elektrycznych powodowanych przez nieoczekiwane zadziałanie zabezpieczeń.

proteccion-diferencial-y-magnetotermica-ra

Ochrona różnicowoprądowa i magnetotermiczna z automatycznym ponownym załączeniem

Zabezpieczenia, które automatycznie załączają się w przypadku niepożądanego zadziałania:

 • Te same charakterystyki co w przypadku rozwiązań podstawowych, lecz dodatkowo:
 • Programowalne opcje zazbrojenia: w odniesieniu do czasu i powtórzeń.

reles-y-elementos-de-control

Przekaźniki i elementy sterujące

CIRCUTOR oferuje gamę przekaźników zabezpieczających do bardzo różnych zastosowań. Wiele z podanych produktów zostało zaprojektowanych w oparciu o specyfikacje, przy czym zawsze mieliśmy na uwadze potrzeby naszych klientów. Opisywana linia produktów obejmuje zarówno bardzo proste w użyciu modele przekaźników jak np. przekaźniki prądowe, jak i przekaźniki zabezpieczające do montowania w komorach stacji transformatorowych.

transformadores-de-corriente-para-proteccion

Przekładniki prądowe zabezpieczające

Kompletna gama przekładników prądowych serii TRP i TRM, zatopionych w żywicy, używanych do zastosowań pomiarowych i ochronnych. Należy podkreślić możliwość produkowania na zamówienie przekładników o innych przekładniach,  mocy, klasie dokładności, wymiarach itd. niż opisane w poniższych rozdziałach. Ta rodzina przekładników stanowi uzupełnienie przekładników prądowych opisanych w rozdziale dotyczącym urządzeń pomiarowych.

equipos-ct

Urządzenia pomiarowe i kontrolne do CT

W przypadku centrali i stacji transformatorowych nadal obowiązuje Dekret Królewski RD 3275/1982 o warunkach technicznych i gwarancjach bezpieczeństwa w centralach elektrycznych, podstacjach i stacjach transformatorowych. Wspominana regulacja nakłada na właścicieli wspomnianych instalacji obowiązek zawarcia umowy o ich obsługę przed uruchomieniem instalacji. Obsługa instalacji, które podlegają wspomnianej wyżej regulacji, może być wykonywana wyłącznie przez firmy wpisane do rejestru przedsiębiorstw zajmujących się konserwacją instalacji wysokonapięciowych (REMAT) Rejonowego Wydziału Przemysłu i Energii (Servicio Territorial de Industria y Energía) właściwego dla obszaru, na którym zamierzają rozwijać wspomnianą działalność.

W celu zapewnienia prac obejmujących konwersję i obsługę, określono specjalne wymogi dla firm zajmujących się obsługą, przy czym mają one charakter bezwzględnie obowiązujący w przypadku instalacji wysokonapięciowych, zgodnie ze wspomnianą regulacją i jej dodatkowymi instrukcjami technicznymi MIE-RAT. Dodatkowo, firma zajmująca się obsługą ma obowiązek spełniać żądania właściciela instalacji w zakresie usuwania ewentualnych awarii. W celu wpisania do rejestru REMAT, firma ma obowiązek posiadania określonych zasobów technicznych, których będzie następnie używać do obsługi wspomnianych instalacji.

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT