We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Estació depuradora d'aigües residuales

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
d'una Estació depuradora
d'aigües residuals

 

SECTOR

Tractament d'aigües

 

CLIENT

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

         

DADA D'INTERÈS

Millora en l'eficiència al reduir
un 8,5% el ràtio energètic
(EnPI) kWh/m3 d'aigua tractada

 

DESCENS DE
CONSUM ENERGÈTIC

69.745 kWh/any (-8,6%)

 

ESTALVI

27.029 € a l'any


Objectiu complert:

Millora en l'eficiència al reduir un 8,5% el ràtio energètic (EnPI) kWh/m3 d'aigua tractada.


Resultats:

Amb la implantació d'un sistema de telegestió de l'EDAR de Martorell, es va millorar la gestió energètica de la instal·lació i va suposar un estalvi econòmic que va permetre recuperar la inversió en menys d'un any.

Un control puntual dels consums energètics dels equips electromecànics i la detecció dels desviaments de determinats paràmetres elèctrics mesurats (intensitat i tensió principalment), va permetre adoptar un programa de manteniment predictiu de detecció prematura d'avaries, cosa que va permetre reduir el nombre de possibles avaries i allargar la vida útil dels equips.


 Estació depuradora d'aigües residuales (EDAR)

Situació inicial

L'Agència Catalana de l'Aigua, Administració hidràulica encarregada de planificar i executar la política de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües, està desenvolupant des de finals de 2008, el Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica (PEEE per les seves sigles energètiques), en les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals de Catalunya.

En el marc de les actuacions del PEEE, l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Martorell (Barcelona), gestionada per l'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjans de l'explotadora, Companyia General d'Aigües de Catalunya S.A., va realitzar una actuació de millora de l'eficiència energètica, mitjançant equips de mesura i un sistema de telegestió de l'energia, per reduir el consum energètic de les instal·lacions de manera molt significativa i allargar el període de vida útil dels principals equips electromecànics. Aquesta actuació va comptar amb el suport econòmic de l'Institut Català d'Energia.

Abans de la millora implantada, el consum energètic total de l'EDAR de Martorell i l'Estació de Bombament Anoia, en el període d'un any comprès entre els mesos de setembre de 2010 i agost de 2011 va ser de 1.123.716 kWh/any.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Sistema de gestió intel·ligent d'enllumenat públic

PROJECTE

Gestió eficient d'enllumenat públic

 

SECTOR

Enllumenat públic / Ajuntaments

 

CLIENT

Ajuntament

         

DADES D'INTERÈS

50% del temps il·luminació regulada

 

CONSUM D'ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC

40% aproximadament en la majoria de municipis

 

ESTALVI ESTIMAT

Entre el 30 - 35%


Objectiu complert:

Control de l'enllumenat, reducció de temps d'actuació abans d'una incidència i millora del manteniment preventiu


Resultats:

Amb la instal·lació del sistema intel·ligent CirLAMP d'enllumenat el client va ser capaç de disminuir la seva factura elèctrica per enllumenat entorn a un 30-35%.

Un altre dels seus resultats del sistema de control intel·ligent d'enllumenat públic de CIRCUTOR, va ser que el client va reduir els temps d'actuació en cas d'incidència, ja que es disposava de la informació en tot moment de l'estat de la instal·lació.

El sistema CirLAMP de CIRCUTOR va aportar els següents beneficis addicionals:

 • Reducció del temps d'actuació davant una incidència: gràcies a la Identificació de fallades, es podia conèixer l'estat de les alarmes com llum fosa, llum en mode intermitent i condensador obert.
 • Un millor manteniment preventiu que augmenta la vida útil de les làmpades: l'equip va permetre reportar les hores de funcionament de cada làmpada permetent-ne el canvi quan arribaven al seu nivell de vida màxim. El sistema reportava un esdeveniment al gestor en arribar a l'hora màxima de funcionament programada.

 Sistema de gestió intel·ligent d'enllumenat públic

Situació inicial

El cost de l'enllumenat públic en un municipi era del 40% de la despesa total, incloent despeses de manteniment. Aquest fet junt al constant increment del preu de l'energia elèctrica va fer que un dels principals objectius per a l'entitat fós l'eficiència energètica.

Per altra part el client tenia uns costos cada cop majors de manteniment de l'enllumenat, amb queixes esporàdiques dels ciutadans per manca de servei.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 
 

Més informació:
Sistema de gestió intel·ligent de l'enllumenat públic CIRLAMP

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Sistema de gestió energètica a l'industria de l'acer

 

Arcelor
Empresa executora

IMSAT Romania

Sector

Indústria pesada

Projecte

Sistema de gestió energètica a la indústria de l'acer.

Instal·lació

ARCELOR MITTAL.

Antecedents / objectius

El nostre integrador a Romania  IMSAT ha concebut un sistema de gestió energètica amb l'objectiu de reduir un 20% el consum elèctric, i controlar en tot moment les instal·lacions en temps real.

Descripció general

S'han instal·lat equips de compensació d'energia reactiva i filtratge d'harmònics per optimitzar la potència disponible a la xarxa i reduir pertorbacions que puguin fer malbé els equips. També s'han instal·lat equips de mesurament que avaluen el cost unitari del producte, fet que permetrà assumir objectius de millora i programari de gestió global que permet realitzar butlletins i rebre alarmes dels processos,

Aspectes remarcables / Resultats
 • Reducció dels consums energètics de la planta en un 15 %.
 • Optimització del cost de la producció.
 • Ràpida detecció d'incidències.
 • Optimització del temps dedicat al manteniment.
 • Possibilitat de realitzar un estudi comparatiu de l'eficiència de les plantes amb d'altres d'Arcelor a d'altres països, ja que és una multinacional en el sector.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Edificis de l'administració pública

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
en un edifici de l'administració
pública

 

SECTOR

Adiministració pública

 

CLIENT

Institut Català de l'Energia
(ICAEN)

         

ESTALVI

34.552 € a l'any
(22,5% de la factura elèctrica)

 

INVERSIÓ

17.936 €

 

AMORTITZACIÓ

6,2 mesos


Objectiu complert:

El sistema integral de mesura i control va permetre estalviar 34.552€ en la factura elèctrica el primer any, a més d'aconseguir un millor seguiment energètic i un edifici més sostenible mediambientalment


Resultats:

El resultat de l'aplicació del conjunt de mesures preses va comportar la reducció d'un 20% en el consum elèctric en el període 2012-2013, amb estalvi total en la factura elèctrica anual del 22,5% (34.552 €) en 2013.

Gràcies a la implantació del sistema de gestió i l'aplicació de mesures correctores es van aconseguir els següents resultats:

 • ––Detectar els consums poc eficients i aplicar les mesures correctores.
 • ––Comptabilitzar l'estalvi de les mesures que es van prendre.
 • ––Valorar l'amortització de les inversions realitzades.
 • ––Aplicar criteris d'avaluació i millora contínua.
 • ––Controlar i millorar els treballs de manteniment.

 Edificis de l'administració pública

Situació inicial

L'edifici del Departament d'Empresa i Ocupació és la seu de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i de l'Agència Catalana de Consum, tenia un consum energètic anual de 1.535.650 kWh, amb un cost energètic anual de 153.565€ a l'any, a més del cost per potència contractada de 24.300€ a l'any. Els responsables es van fixar com a prioritat la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions, per reduir el consum energètic que de mitjana era de 127.790 kWh al mes.

Els principals costos energètics eren de climatització (36%) i enllumenat (25%). Els consums eren fluctuants donats els horaris habituals de feina en les oficines, encara que com veurem més variables del que hauria de ser. Faltava una previsió de consum energètic i una comparació amb mesos i anys anteriors. Seguint l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el seu programa d'estalvi i Eficiència Energètica de Juliol de 2007 i Agost 2011, per realitzar auditories energètiques en tots aquells edificis i dependències de la Generalitat amb un consum anual major a 200.000 kWh, aquest edifici entrava lògicament dins de l'esmentat programa d'estalvi i Eficiència Energètica.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Centre de processament de dades. Cas d'èxit

PROJECTE

Millora d'eficiència energètica d'un centre de processament de dades

 

SECTOR

Informàtic

 

CLIENT

Centre de processament de dades

 

DADA D'INTERÈS

PUE (Power Usage Effectiveness)
Eficiència en Ús de l'Energia


Resultats més rellevants:

 • Estalvi de 8.000 € l'any.
 • Inversió de 6.000 €.
 • Amortització en 9 mesos.

Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic fins un PUE de 1.4

"Gràcies al seguiment de la potència real consumida es va poder reduir la potència contractada, aconseguint una rebaixa en la factura elèctrica de 2.000€ anuals"


Detalls de la solució:

L'aplicació estava formada per: 

 • Una primera pantalla del tipus esquema unifilar, va permetre conèixer els consums reals i l'estat del sistema per cada línea.
 • Una segona pantalla resum amb els càlculs de rendiments, que dóna accés a la confecció i visualització dels informes amb resultats per a diferents períodes ( diari, setmanal, mensual i anual ).
 • A més el sistema va permetre definir les mides mínimes dels grups de servidors, així com l'apagament de la capacitat no utilitzada, sempre contenint els nivells de servei.

Esquema energètic Centre de processament de dades

Situació inicial

El centre de dades té una potència instal·lada de 100 kW, amb un cost energètic anual de 80.000 € l'any. Els responsables es van fixar com a prioritat la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions, per reduir el consum energètic mitjà de 72.000 kWh al mes.

Els costos energètics eren principalment dels sistemes informàtics i clima. Els consums eren constants ja que el centre de dades funciona en règim 24/7. Tampoc existia una previsió de consum energètic ni una comparació amb centres de dades semblants. Es volia conèixer el valor de l'Eficiència en l'ús de l'Energia, PUE (Power Usage Effectiveness per les sigles en anglès), i comparar-lo amb altres centres de dades, veient així el grau d'eficiència actual, i quins factors millorar en la instal·lació.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  de  fr  pt  pl 

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Millora de la Gestió energètica i qualitat d'energia a la planta de FORD a Veneçuela

 

       

Ford
Empresa executora

Energytech

Sector

Automoció

Projecte

Millora de la Gestió energètica i qualitat d'energia a la planta de fabricació FORD a Veneçuela.

Instal·lació

FORD

Antecedents / objectius

El nostre integrador Energytech ha realitzat un estudi previ amb mesures sobre el terreny amb analitzadors de xarxes AR5-L CIRCUTOR, amb l'objectiu de suggerir millores per optimitzar la gestió energètica a la planta, reduir els harmònics i augmentar la potència disponible.

Tenen alguns problemes com ara:

 • Mal aprofitament de l'energia en la generació.
 • Disminució de la vida útil d'equips per escalfament, transformadors, cables, etc.
 • Limitacions en infraestructura per incorporar noves càrregues.
 • Ineficiència en la generació.
 • Grans caigudes de tensió a les línies.
Descripció general

S'instal·len bateries de condensadors de mitjana tensió en vuit subestacions i dues turbines de generació de 2 x 5 MW

Aspectes remarcables / Resultats
 • Potència recuperada 1336 kVA.
 • Incidència de la potència recuperada en la línea 16,54%.
 • Reducció de pèrdues en un 19,9%.
 • Increment de la capacitat de producció al descarregar les línies d'energia reactiva i d'harmònics.
 • Disminució dels costs de manteniment.
 • Millor Qualitat de tensió a la xarxa i augment d'eficiència del sistema elèctric.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Recàrrega de vehicle elèctric amb energia solar fotovoltaica

PROJECTE

Recàrrega de vehicle elèctric
mitjançant fonts renovables
"RECARGO"

 

SECTOR

Vehicles comercials

 

CLIENT

Urbaser e.on

         

ESTALVI

3.198 € a l'any

 

RENDIBILITAT ANUAL

4,5%

 

REDUCCIÓ D'EMISSIONS CO2

885,6 kg/any


Objectiu complert:

Màxima recàrrega de la flota de vehicles elèctrics a partir de fonts renovables


Resultats:

La instal·lació va aconseguir un estalvi de 3.198€ el primer any per generació elèctrica fotovoltaica, essent la rendibilitat de la instal·lació del 4,5% anual. L'ús de bateries d'acumulació, va permetre compatibilitzar la màxima producció elèctrica per generació fotovoltaica amb la recàrrega en els moments més adequats segons l'ús dels vehicles. El sistema va permetre a més estalviar 885,6 kg de CO2 a l'any.


 Recàrrega de vehicle elèctric amb energia solar fotovoltaica

Situació inicial

Es plantejava la possibilitat de la recàrrega de la flota de vehicles elèctrics de neteja i manteniment mitjançant autoconsum d'energies renovables, amb injecció zero a la xarxa de subministrament per complir així la legislació vigent. Ja que per a aquests vehicles, la despesa en electricitat de recàrrega era el principal component de la despesa operativa, l'eficiència en la recàrrega era primordial. La instal·lació ja el 2013 era pionera, i va obtenir el resultat esperat de rendibilitat.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Edifici Verd. El control del consum elèctric aplicat en Universitats

Wisconsin
Empresa executora

CIRCUTOR, SA, National Meter Industries

Sector

Universitats públiques

Projecte

Universitats eficients Projecte: Edifici Verd. El control del consum elèctric aplicat a Universitats.

Instal·lació.

The University of Wisconsin Madisón.

Antecedents / objetius.

La universitat de Wisconsin, que té 13 campus repartits en diferents localitzacions i un total de 182.000 estudiants matriculats va decidir començar el projecte Edifici Verd. Aquest projecte consisteix en reduir el seu consum elèctric any rere any fins el 2015. Per això, National Meter Industries els hi va facilitar equips d'última generació de la família CVM.  

Descripció general.

A causa de les seves característiques aquests equips són idonis per al control dels consums i les seves principals variables elèctriques: anàlisi i supervisió de xarxes, comunicacions remotes (RS-485), alimentació a 480V (imprescindible en el mercat americà) i dimensions reduïdes.

Aspectes remarcables / ResultatsLa xarxa d'informació creada utilitza les dades dels CVM per a:
 • Gestionar el seu sistema de climatització. 
 • Gestionar el seu sistema d'il·luminació i altres càrregues elèctriques. 
 • Amb les dades adquirides amb el temps, es verifica l'increment d'eficiència a la instal·lació.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Sistema de gestió energètica a l'industria avícola

GranjaIrlanda
Empresa executora

Butler Ltd,, Irlanda

Sector

Indústria Avícola

Projecte

Sistema de gestió energètica en indústria avícola.

Instal·lació

MANOR

Antecedents / objectius

El nostre integrador a Irlanda, Butler Ltd, ha dissenyat un sistema de gestió energètica remot via 3G en una granja de cria de pollastres, amb l'objectiu de controlar els consums d'energia, aigua, gas i paràmetres crítics com ara temperatura del sòl, temperatura ambient, CO2 i velocitat de gir de la ventilació i el creixement òptim de les aus, lligat al consum energètic.

Descripció general

Instal·lació de comptadors d'energia monofàsics i trifàsics, sondes de temperatura i de CO2 , balances en el terra que pesen els animals aleatòriament, potent dispositiu EDS-3G com a cervell programable del sistema que emmagatzema les dades del procés i el programari PowerStudio SCADA de Luxe que en cas de produir-se una alarma avisa per SMS i email.

Aspectes remarcables / Resultats
 • Sabuda la situació remota i dispersa de les granges, gràcies a la tecnologia 3G permet l'accés directe en temps real des de qualsevol punt.
 • Obtenció del cost directe del producte en relació als recursos consumits.
 • Ràpida detecció d'incidències crítiques ambientals.
 • Optimització del temps dedicat al manteniment.
 • Reducció dels consums en un 10% ja que es detecta el pes en el moment adequat.

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT