We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Destacats

Sorteig de 10 Wibeee en el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica 2017

on .

Amb motiu del Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, CIRCUTOR realitza un sorteig de 10 equips Wibeee mitjançant Twitter i Facebook.

El 5 de març es celebra el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, l'origen del qual l'hem de buscar en una conferència internacional de va tenir lloc a Austràlia l'any 1998, en la qual s'alertava de l'excessiu consum energètic en el món. Des de llavors es celebra cada any per conscienciar la població de que l'Eficiència Energètica és la solució a aquest problema d'abast mundial.

A CIRCUTOR sempre hem donat especial importància a la innovació i el desenvolupament de la tecnologia, per donar, cada dia, un ús més eficient als recursos dels quals disposem. Les noves tecnologies sense fils ens faciliten l'accés a una gran quantitat d'informació, a l'instant i des de qualsevol punt. La qual cosa ens ajuda a aconseguir el següent nivell.

La nostra aportació al Dia Mundial de l'Eficiència Energètica és el sorteig de 10 equips Wibeee mitjançant Twitter i Facebook. Wibeee és un analitzador de consum amb connexió sense fils via wi-fi, que mostra les dades instantànies i històrics del consum elèctric mitjançant qualsevol dispositiu smartphone, tablet o PC, amb l'ajut de la seva app o del servidor web integrat.

 

baner twitterbaner facebook

A continuació detallem les bases del sorteig:

Title goes here
1. Empresa organitzadora

L'empresa CIRCUTOR S.A. (en endavant, "CIRCUTOR") realitzará 1 sorteig que es desenvoluparà segons l'establert en les presents bases.

2. Període de la promoció

El període promocional de la campanya tindrà lloc des del 27 de febrer de 2017 fins el 5 de març de 2017.

CIRCUTOR es reserva el dret a modificar i/o cancelar el sorteig quan succeeixin causes alienes a la voluntad de la companyia organitzadora que impedeixin el correcte desenvolupament del mateix. En tal cas, aquest fet serà publicat pels mateixos medis en els quals hagi estat la celebració del sorteig.

3. Dret de participació
  • Podran participar persones majors de 18 anys.
  • No podran participar en aquest sorteig els empleats de CIRCUTOR o empreses del GRUP CIRCUTOR, ni els seus familiars.
  • La participació en el present sorteig tindrà caràcter gratuït i no suposarà cap cost per als participants.
4. Mecànica de participació

Els canals de participació seran les xarxes socials TWITTER i FACEBOOK.

  • Participació a TWITTER:

Els participants hauran de crear o retuitejar un tuit que contingui els següents elements: "@circutor" i "#DíaEficienciaEnergética". Cada tuit que contingui els elements esmentats, comptarà com una participació.
Es sortejaran 5 equips Wibeee mitjançant la xarxa social TWITTER.

  • Participació a FACEBOOK:

Els participants hauran de fer "M'agrada" en la publicació o publicacions específiques del sorteig per participar.
Es sortejaran 5 equips Wibeee mitjançant la xarxa social FACEBOOK.

CIRCUTOR es reserva el dret d'excloure del sorteig qualsevol participació que:

  • Consideri il·legal, irrespetuós, amenaçant, infundat, calumniós, inapropiat, ètica o socialment discriminatori o laboralment reprobable o que, d'alguna forma, pugui ocasionar danys i perjudicis materials o morals a CIRCUTOR, els seus empleats, col·laboradors o tercers.
  • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
  • Contingui qualsevol tipus de recomanació relativa a material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
  • No estigui relacionada amb la finalitat del sorteig.
  • Igualment, CIRCUTOR es reserva el dret a declarar desert el sorteig, quedant lliure de tota responsabilitat al respecte.
5. Comunicació dels guanyadors

Els 10 guanyadors es comunicaran el dia 6 de març de 2017 mitjançant la web de CIRCUTOR i/o mitjançant la pròpia xarxa social utilitzada per l'usuari per participar. CIRCUTOR es posarà en contacte amb els guanyadors del premi a través de les dades facilitades pel mateix.

6. Premis

Els 10 guanyadors seran premiats amb un Wibeee-M-R monofàsic (codi M57011), un per a cadascun.

El dret a reclamar l'entrega del premi caduca el 30 de juny de 2017 des de que CIRCUTOR sol·liciti del guanyador la totalitat de les seves dades personals necessàries per procedir a l'entrega de l'esmentat premi.

El premi, en cap cas podrà ser canviat, alterat, compensat per un altre o cedit a un tercer, a menys que existeixi un acord per escrit entre CIRCUTOR i la persona premiada.

7. Protecció de dades

Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, tots els participants consenteixen expressament que les seves dades siguin emmagatzemades i tractades amb la finalitat de poder-los remetre, inclús per medis electrònics, informació sobre les activitats, novetats comercials, promocions, publicacions i/o qualsevol altre informació de CIRCUTOR que pugui resultar del seu interès.

CIRCUTOR garanteix el tractament confidencial i amb complet respecte al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de les dades personals que li siguin proporcionades pels participants, les quals seran incorporades a un arxiu del qual CIRCUTOR serà titular i responsable. Les dades seran tractades amb la doble finalitat promocional, en els termes abans esmentats, i de gestió del premi.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició, caldrà remetre un escrit a CIRCUTOR identificat amb la referència "Protecció de Dades", el qual es concreti la sol·licitud corresponent i acompanyat d'una fotocòpia del seu document identificatiu oficial a la següent adreça: Vial Sant Jordi, s/n, Codi Postal 08232 de Viladecavalls (Barcelona) o al correu electrònic comunicacion@circutor.com. L'usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancelació de les seves dades segons el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol·licitud pel mateix mitjà.

8. Exoneració de responsabilitats

CIRCUTOR queda exonerada de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa Internet, o incorrecta transmissió de continguts, que impedeixi el desenvolupament de la promoció per causes alienes a l'empresa i per actes externs.

CIRCUTOR no es responsabilitza del retard, deteriorament o pèrdua de l'entrega del premi per qualsevol causa no imputable directament a l'empresa.

9. Acceptació de les bases

Totes les persones que participin en aquesta promoció ho fan acceptant i entenent aquests termes i condicions i comprometent-se a complir amb la normativa vigent a Espanya que pugui resultar d'aplicació a aquest respecte, de manera que pel simple fet de prendre'n part estan prestant el seu consentiment a sotmetre's a uns i altre de forma total i irrevocable.

10. Jurisdicció i llei aplicable

Per al coneixement de qualsevol tipus de litigi que pugués plantejar-se en quan a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant CIRCUTOR com els participants en aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Terrassa amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

CIRCUTOR, SA

 

Més informació: Wibeee. Analitzador de consums  

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT