We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Instal·lació de connectors ràpids de recàrrega per a vehicle elèctric

McDonalds
Empresa executora

Companyia Elèctrica Fortum de Noruega

Sector

Restauració

 Projecte

Instal·lació de borns ràpids de recàrrega per a vehicle elèctric

Instal·lació

McDonalds

Antecedents / objectius

McDonalds Noruega ofereix com a servei gratuït als seus clients la recàrrega del seu vehicle elèctric mentre estan consumint a les seves instal·lacions.

Descripció general

La Companyia elèctrica Fortum de Noruega, instal·la un born tipus Chademo de recàrrega ràpida, capaç d'arribar al 80% de la càrrega de la bateria en 15 minuts.

Aspectes remarcables / Resultats
 • S'obté una major satisfacció de la clientela.
 • Es potència la bona imatge de McDonalds com a empresa preocupada per les energies netes.
 • Es preveu l'expansió del model a d'altres instal·lacions similars.

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Gestió global remota de les instal·lacions de la televisió marroquina

TelecomMarroc
Empresa executora

Elexpert

Sector

Telecomunicacions

Projecte

Gestió global remota de les instal·lacions de la televisió marroquina.

Instal·lació

SOCIÉTÉ National de Radiodiffusion et de Télévision  SNRT  (Marroc)

Antecedents / objectius

El nostre integrador Elexpert ha dissenyat un sistema amb diversos objectius:

 • Gestió de màxima demanda: controla els consums i evita sobrepassar la potència contractada a la companyia elèctrica, desconnectant línies no essencials com ara l'aire condicionat.
 • Control en temps real dels consums d'energia, la qualitat de subministrament, i d'altres paràmetres elèctrics crítics (harmònics, corrent de fuita).
 • Controlar i evitar els disparaments intempestius de l'interruptor general en antenes i instal·lacions remotes, rebre SMS en cas d'incidències.
Descripció general

S'instal·len diversos equips amb diferents propòsits:

 • Equips de qualitat de xarxa QNA amb GPRS instal·lats remotament envien a un servidor central totes les dades de consums i qualsevol incidència.
 • Equips CVMk2 de mesura i software PowerStudio de gestió.
 • Els equips de reconnexió automàtica motoritzada permeten que l'interruptor reconnecti quan desapareix la fuga o la sobrecàrrega de la instal·lació, sense necessitat d'enviar personal.
Aspectes remarcables / Resultats
 • El client té una gestió global òptima.
 • Anàlisi de qualitat de servei.
 • Continuïtat i optimització del manteniment.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Sistema de gestió energètica a la Universidad de Saragossa

univ-Saragossa
Empresa executora

EffiTool, CIRCUTOR Expert

Sector

Universitats

Projecte

Sistema de gestió energètica a la Universitat de Saragossa.

Instal·lació

Universitat de Saragossa.

Antecedents / objectius

Recentment, l'Universitat de Saragossa ha implantat un sistema de gestió energètica en les seves instal·lacions. Els objectius perseguits eren els següents:

 • Conèixer el consum elèctric en els edificis que formen part de les seves infraestructures i assignar els corresponents costos energètics.
 • Realitzar un estudi comparatiu a fi d'implantar les bones pràctiques portades a terme en els edificis on s'ha pogut detectar un menor consum.
 • Detectar desviacions en el consum d'energia elèctrica provocades per possibles avaries, fallades en els sistemes de temporització i control de la climatització o ús indegut de les diferents instal·lacions.
Descripció general

Fins ara, la distribució d'energia elèctrica en baixa tensió a l'Universitat de Saragossa es feia amb 4 transformadors, sense que fos possible desagregar les dades de facturació energètica. Instal·lant 9 analitzadors de xarxes CVMK2-ITF-405 amb targeta K2-EXP-SD-MODBUS/TCP de CIRCUTOR s'ha aconseguit solucionar aquest problema ja que, actualment, es pot realitzar un seguiment mitjançant el programa Power Studio Scada.

Aspectes remarcables / Resultats
 • Visualitzar dades referents als consums instantanis, com ara, emmagatzemar històrics de tensions de subministrament, consum de potència, contingut d'harmònics i qualitat d'ona o factor de potència.
 • Amb aquest programari es poden obtenir senyals d'alarma quan es detecten desviacions en els valors nominals de voltatge, desconnexions de l'interruptor general o excessos en el consum d'energia reactiva.
 • La configuració del programari permet visualitzar en una sola pantalla la tensió de subministrament, corrent de fase i potència consumida pels 9 analitzadors de xarxes o, mitjançant un simple “clic” seleccionar sobre el plànol del campus el mesurador en qüestió per obtenir així una informació més detallada.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Projecte pilot pedagògic per a la combinació d'energies renovables amb la xarxa elèctrica

Sheridan
Empresa executora

Renteknik

Sector

Docència

Projecte

Projecte pilot pedagògic per a la combinació d'energies renovables, conjuntament amb la xarxa elèctrica.

Instal·lació

Sheridan College Toronto (Canadà).

Antecedents / objectius

El nostre integrador Renteknik ha dissenyat conjuntament amb CIRCUTOR una proposta per combinar amb la xarxa altres fonts d'energia renovable (dos panells solars, un molí eòlic, una turbina hidràulica) amb acumulació a bateria,  per subministrar consums en diferents instal·lacions.

Descripció general

El sistema inclou un controlador EFM que controla i mesura en temps real els consums de l'usuari, el valor de la generació de renovables, i l'estat de càrrega i descàrrega de la bateria, donant prioritat en un temps de mil·lisegons a una font o una altra en funció de la demanda. A més, el mesurador CDP0 impedeix que en cas d'excés de generació i baix consum es pugui injectar energia a la xarxa ja que la legislació canadenca ho prohibeix.

S'ha instal·lat un potent programari powerStudio de luxe que integra, a més dels mencionats equips, d'altres com:

 • Mesuradors de contínua TR8 per als panells solars.
 • Relés de protecció diferencial RGU-10 amb comunicacions i motoritzats, controlables i programables a distància, que avisen en cas de disparament.
 • Mesuradors de xarxes elèctriques CVM-MINI i transformadors eficients de corrent MC3.
 • Estació meteorològica.
Aspectes remarcables / Resultats

En un futur preveuen  una extensió per afegir un born de recàrrega per a vehicle elèctric. És un projecte pilot en una prestigiosa escola, una referència de bandera per a CIRCUTOR i per a les energies renovables al Canadà, que tindrà repercussió en altres escoles i universitats similars, pel nou i mediàtic projecte.


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Gestió energètica i compensació d'energia reactiva dels centres de la companyia Turk Telekom

 

       

TurkTelecom
Empresa executora

CIRCUTOR

Sector

Telecomunicacions

Projecte

Projecte a nivell nacional per a la gestió energètica i la compensació d'energia reactiva dels centres de la companyia de telefonia Turk Telekom

Instal·lació

Türk Telekom (Turquia)

Antecedents / objectius 

La companyia telefònica va obrir una licitació que CIRCUTOR va guanyar davant competidors de primer nivell mundial.

L'objectiu era definir un armari amb dos funcionalitats: equip de mesurament d'energia amb comunicacions i bateria de condensadors que reduís la potència reactiva, filtrés els harmònics de la xarxa i optimitzés la potència disponible a la xarxa, per a cada centre.

Tots els centres havien d'estar interconnectats amb el nostre software

Descripció general

Es va haver de dissenyar un regulador d'energia reactiva especial, així com ampliar l'existent gamma de producte en reactàncies, en un temps rècord i amb un mínim impacte en el cost.

CIRCUTOR va oferir i va subministrar els productes, que van ser units a Turquia per la nostra filial. Es van instal·lar inicialment 830 equips al 2009.

Aspectes remarcables / Resultats
 • Projecte conclús amb èxit per a la marca CIRCUTOR, en una important companyia de telecomunicacions a nivell nacional
 • El projecte es va estendre fins a 1000 centres posteriorment.
 • Van obtenir una xarxa més aprofitable en un 20%, així com l'avantatge que suposa tenir les mesures i raports d'energia en temps real de cada centre.
 • Com a resultat intangible es va reforçar la imatge de marca CIRCUTOR en el mercat amb un projecte de prestigi.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Sistemes d'eficiència energètica en la indústria de l'alimentació

 

octubre-rojo-babaevski
Empresa executora

Polykit, distribuïdor de CIRCUTOR i Expert en aplicacions

Sector

Indústria de l'alimentació

Projecte

Implementació de sistemes d'eficiència energètica a la indústria de l'alimentació.

Instal·lació
 • Babaevskiy, fabricant de caramels i bombons.
 • Octubre Rojo, dedicada a la fabricació de xocolata.
Antecedents / objectius

Polykit, distribuïdor de CIRCUTOR a la Federació Russa i Expert en aplicacions, ha implementat una aplicació de Power Studio Scada per a la gestió energètica en dos fàbriques amb una llarga tradició alimentària a Rússia des de 1804, ubicades en el cor de Moscou.

Descripció general

S'ha implementat gradualment un sistema de gestió energètica amb el programari Power Studio Scada deluxe, convertidors TCP2RS, Powernet, CVM-NRG, CVM-k, a més de mesuradors ja existents d'altres marques. S'han instal·lat equips a les subestacions, connexions de servei i a les línies de producció, principals i secundàries.

Aspectes remarcables / Resultats
 • Ha resultat un 5-6% d'estalvi a la factura.
 • Ha permès la imputació de costos d'energia per unitat de producte.
 • Permet als responsables executar les instruccions de fabricació.
 • Correcte inici i finalització dels torns.
 • Eliminació d'excés d'energia no utilitzada.
 • Detecció d'un factor de potència baix en algunes línies, que va derivar en la instal·lació de dues bateries de condensadors.
 • Compensació de la reactiva del transformador de la subestació.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Sistema de filtratge i optimització de la xarxa a tabacalera a Guanzhou (China)

Tabacalera
Empresa executora

CIRCUTOR

Sector

 indústria del tabac

Projecte

Sistema de filtratge i optimització de la xarxa a tabacalera en Guanzhou  (China)

Instal·lació

DOUBLE HAPPINESS.

Antecedents / objectius

El contractista local va emetre una licitació pública a la qual es van presentar tres empreses entre elles CIRCUTOR. Primerament, es va realitzar un estudi tècnic, in situ, amb mesures. Posteriorment, varem passar l'oferta essent el projecte de CIRCUTOR  el més competitiu en preu / prestacions. L'objectiu és millorar la xarxa per evitar sobredimensionar els transformadors.

Descripció general

Instal·lació de 22 armaris de filtres actius model AFQ en  els 16 transformadors de la fàbrica.

Aspectes remarcables / Resultats
 • Millora del nivell de distorsió d'harmònics d'un 29% a un 5%.
 • Equilibri de les fases al reduir el corrent de neutre.
 • Reducció del factor de potència, eliminant la potència reactiva i optimitzant la potència activa  disponible a la xarxa.
 • Satisfacció del client , prevista extensió del projecte en 40 unitats més.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Sistema de gestió elèctrica als complexes de cine CINEMARK a Mèxic

 

Empresa executora

CIR-MEX CIRCUTOR Expert México

Sector

Complexes de cinema

Projecte

Entreteniment i eficiència energètica.
Sistema de gestió elèctrica en complexes de cine CINEMARK de Mèxic.

Instal·lació

CINEMARK

Antecedents / objectius

Cinemark és una empresa Internacional, líder en l'exhibició d'imatges de moviment amb 431 complexes i quasi 5.000 pantalles a 15 països. A Mèxic té 31 complexes i està posicionat en el tercer lloc dins els exhibidors de pel·lícules més importants.

Objectius:
 • Monitorar els principals paràmetres elèctrics (Voltatge, Corrent, Potències, Factor de potència, distorsions, Energia).
 • Mostrar gràfiques en temps real del comportament entre sucursals.
 • Reportar mes a mes els consums de cada complex en forma de factura, similar a la de la subministradora elèctrica i que permeti modificar els costos de l'energia mes a mes.
 • Expansible i fàcil d'implementar i utilitzar.
Descripció general

Tots els complexes de Cinemark reben el subministrament elèctric en mitjana tensió i quasi tots compten amb 2 transformadors, un a 220 VCA, destinat als serveis generals del Cinema i un altre a 440 VCA, que subministra energia a tot el sistema d'aire condicionat. Per això, es va implementar per a cada complex monitoratge a cada transformador, la qual cosa permet tenir per separat el consum de les càrregues de refredament (major consumidor dins els cines) de la resta del sistema elèctric.

Aspectes remarcables / Resultats
 • Controlar l'energia elèctrica mitjançant la supervisió del comportament de cada sucursal, notificant a cadascuna d'elles si hi ha hagut alguna incidència anormal.
 • Identificació i mesurament dels índexs energètics que permeten determinar la rendibilitat de cada complex.
 • Comparació de consums d'energia entre sucursals per proposar límits de consum per a sucursals similars i aconseguir una estandardització del consum de cadascuna d'elles.
 • Identificació de consum d'energia en horaris fora d'operació.
 • Detecció de problemes amb la qualitat de l'energia, com ara, corrents harmònics, errors en el subministrament elèctric, baix factor de potència.
 • Oportunitats d'inversió en tecnologies d'estalvi d'energia.
 • Comprovació de mesures d'estalvi d'energia en temps real
 • Corroboració de facturació energètica

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en zona agrícola

aplicacio-pamies
Empresa executora

AdeInnova, Coeco Cooperativa

Sector

Agrícola

Projecte

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en zona agrícola

Antecedents / objectius

A data de maig de 2014 s'encarrega a AdeInnova i presenta l'actualització del projecte d'autoconsum fotovoltaic, i analitzant-lo, es pren la decisió d'inversió amb l'objectiu de reduir la factura elèctric, probablement eliminar quasi per complet l'ús del generador de gasoil de recolzament degut a deficiències de la xarxa de subministrament i pics de consum, millorar la qualitat de servei energètic i reduir un percentatge de les sancions per excessos de potència contractada (25 kW) que succeeixen precisament en nombrosos moments d'activitat solar, durant el dia i degut a l'ús intensiu de les càmeres de fred i la programació de riscos.

Descripció general

Pàmies Hortícoles SL actua en qualitat de promotor i selecciona el kit d'autoconsum instantani de 15,8 kWp facilitat amb una completa i garantida tecnologia de control i abocament zero a la xarxa de distribució, l'anomenat CDP, de l'empresa CIRCUTOR, el kit consisteix:

Element Unitats
Inversor Fronius IG Plus 60v-1 (monofàsic) 3
Tarja COM-CARD Fronius IG 3
MC3-125 Amp. Transformador d'intensitat 1
MC3-63 Amp. Transformador d'intensitat 1
Mòduls solars 240 Wp 66
Estructures  66
CDP (Control Dinàmic de Potència) 1
Combiner Box (CB) 1
Aspectes remarcables / Resultats

Objectius tècnics i econòmics

 • Paquet d'energia de 580.000 kWh amb un cost fix de 0,045 €/kWh durant 25 anys
 • Retorn de la inversió des del moment zero
 • Cost unitari de la instal·lació “claus en mà” 1.60 €/Wp
 • Mínim cost de manteniment
 • Reducció de sancions per excessos de potència contractada
 • Reducció d'hores de generador de gasoil, en recolzaments a pics de consum

Objectius socials

 • 100% de l'energia elèctrica consumida és energia neta i verda.
 • Responsabilitat social amb l'entorn.
 • Comunicació de dades generals de la instal·lació a ciutadans visitants (8000/any)
 • La instal·lació servirà per a tasques formatives i comunicatives tècniques
 • Promoció a indústries del sector per animar la inversió solar
 • Recolzament a l'economia solar, organitzacions i petites empreses del sector
 

Consulteu el nostre article especialitzat sobre "Inauguració d'una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum"

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT