We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Articles

Condensadores Heavy Duty de CIRCUTOR

Condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR

on .

Una de les solucions més habituals per incrementar l'eficiència energètica és la compensació de l'energia reactiva, i el seu element clau és el condensador. 

Robustesa consolidada.

L'augment del cost de l'energia elèctrica i la major sensibilitat pel medi ambient ens empeny a millorar l'eficiència energètica. Una de les solucions més habituals per incrementar aquesta eficiència energètica és la compensació de l'energia reactiva, i el seu element clau és el condensador.

Mayor resistencia a la temperatura

 

Des de fa més d'una dècada CIRCUTOR fa servir la tecnologia de impregnat de gas, que juntament amb altres progressos dota als condensadors d'unes característiques conegudes al mercat com Heavy Duty. Els condensadors suporten 1,8 vegades la intensitat nominal de manera permanent, arribant a 2,5 In puntualment i poden arribar a abastar un corrent de pic de fins a 400 vegades la nominal. La classe D de la IEC-60831, norma de fabricació de condensadors de baixa tensió, marca com a valor màxim de treball 55 C, però la robustesa del condensador Heavy Duty de CIRCUTOR els permet treballar en condicions extremes de temperatura suportant de manera puntual fins a 65 C, essent aquest altre valor clau per garantir les 150.000 h de vida útil. Totes aquestes característiques fan que els condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR siguin dels més resistents i durables del mercat.

 

Heavy Duty de CIRCUTOR el material clave es el polipropileno metalizado, siendo siempre de origen europeo con las más altas prestaciones.

 

Matèries primeres europees per a una major durabilitat.

Perquè aquests condensadors Heavy Duty suportin les condicions més exigents de treball, amb temperatures extremes, i fluctuacions a la tensió i corrent, CIRCUTOR segueix una política d'elecció de matèries primeres de la major qualitat. En el cas del Heavy Duty de CIRCUTOR el material clau és el polipropilè metal·litzat, essent sempre d'origen europeu amb les més altes prestacions. 

Els condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR impregnats amb gas inert (tecnologia DRY) són molt segurs contra incendis i fuites de tòxics, sent a més biodegradables, en contraposició de les tecnologies de paper metal·litzat impregnat amb oli, o de resines sòlides o semisòlides que són inflamables. D'altres avantatges de la impregnació amb gas inert són:

   
 • Un menor pes en comparació amb d'altres condensadors d'igual potència, millorant  els costos de transport, així com el de les bateries que equipa, aconseguint una major eficiència i avantatge en costos, tant per a l'usuari final com per a tota la cadena d'aprovisionament.
 •  
 • Major seguretat, deguda a la major eficiència del sistema de protecció per vàlvula interna de sobrepressió. Al no existir un impregnat líquid (oli) o sòlid (resina termoendurible), els gasos dels elements capacitius emesos en cas de defecte, actuen directament sobre aquesta vàlvula interna de seguretat per sobrepressió.
 •  
 • La no existència de fuites també permet diverses formes de muntatge, adaptables als diferents tipus d'armaris que hi ha, aconseguint una òptima adaptació de la solució final per a cada usuari. 
 •  
 • Respectuosos amb el medi ambient, al ser condensadors impregnats de gas innocu i inert, estan lliures d'olis o d'altres impregnants i dels riscos de fuita.
 •  

Gràcies al disseny optimitzat del condensador Heavy Duty de CIRCUTOR, s'aconsegueixen aquestes avançades prestacions, mantenint el grau necessari de refrigeració per aconseguir fins a 150.000 hores de vida útil. 

Los condensadores Heavy Duty de CIRCUTOR impregandos de gas inerte (tenología DRY) son muy seguros

 

Durabilitat i seguretat com a factor clau.

Un altre avantatge juntament amb l'impregnat de gas inert d'aquests condensadors Heavy Duty, és la capacitat d'autocicatrització del metal·litzat (Figura 1), que evita la progressió de fuites després d'una fallada del dielèctric. Això permet suportar més bé les sobretensions a la xarxa, altes temperatures de treball, i presència de corrents harmònics a la xarxa a compensar, o inclús un alt nombre de maniobres de connexió.

Proceso de autocicatrización del metalizado

Com qualsevol altre material, el polipropilè es degrada químicament amb el pas del temps, la qual cosa es suma als factors elèctrics d'estrès del condensador. Per això convé equipar els condensadors amb sistemes de protecció adequats, perquè en cas necessari, s'asseguri la seva retirada de servei sense generar cap perjudici en els elements contigus (altres condensadors, aparellatge de maniobra, regulador…). En aquest sentit, els condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR disposen d'un sistema de protecció per sobrepressió, que actua en cas d'un augment de la pressió interna amb tan sols un valor superior aproximat de 506 hPa (0,5 bar), desconnectant el condensador de la xarxa de forma segura, tal i com es mostra a la Figura 2.

Figura.2 Los condensadores Heavy Duty de CIRCUTOR disponen de un sistema de protección por sobrepresión, que actúa en caso de un aumento de la presión interna, desconectando el condensador de la red.
 Figura.2 
 Els condensadors Heavy Duty de CIRCUTOR disposen d'un sistema de protecció per sobrepressió,
 que actua en cas d'un augment de la pressió interna, desconnectant el condensador de la xarxa.

La fabricació, pas clau per a la qualitat.

A la Figura 3 es pot observar els principals elements constructius dels condensadors omplerts amb gas Heavy Duty de CIRCUTOR.

Figura 3
 Figura 3

El seu procés de fabricació inclou la premissa bàsica de qualsevol producte fabricat per CIRCUTOR, aconseguir les màximes garanties de qualitat i fiabilitat. D'aquesta manera, el procés productiu dels condensadors inclou alguns aspectes que mereixen ser mencionats:

 1. Un cop es munten les bobines a l'interior del tub d'alumini, és vital assegurar-se de la total eliminació de tota possible humitat en els seus elements constitutius, pel que cada condensador és sotmès a un llarg i exhaustiu procés de buit, en autoclaus. La garantia de què no existeix a l'interior del condensador cap rastre d'humitat o d'oxigen és essencial per evitar l'oxidació de la part metal·litzada del film de polipropilè. Evitant aquesta oxidació impedim un ràpid deteriorament del condensador, i per això reduïm les seves pèrdues dielèctriques, baixant les descàrregues internes i millorant la seva capacitat a tota la seva vida útil.
 2.  
 3. Un cop finalitzat el procés de buit, els condensadors s'omplen amb una barreja de gasos N2 (nitrogen) i He4 (isòtop de massa atòmica 4 de gas heli, que és un altre element natural i inert, de molt baixa densitat, incolor, inodor i insípid), novament en condicions de buit, fins aconseguir una pressió interna en el condensador lleugerament superior a 1013 hPa (1atm). La Figura 4 mostra un detall d'aquest procés d'ompliment.
 4.  
 5. Com podeu observar a la Figura 4, durant el procés d'ompliment i segellat dels condensadors, la tapa ja equipa el conjunt de terminals per a la seva connexió a la xarxa (Figura 5). Aquests terminals ja inclouen  les resistències de descàrrega apropiades per a la descàrrega del condensador fins a un valor inferior a 75 V després de 3 minuts des de la seva desconnexió de la xarxa (figura), tal i com determina la norma pertinent IEC 60831-1.
 6.  
 7. El procés de fabricació culmina amb la realització d'un test fonamental per garantir la qualitat i fiabilitat de cada condensador: la comprovació del segellat per corroborar que no existeixin fuites del gas intern. En cas de què es detectés la més mínima fuita, aquest condensador seria retirat del procés de producció.
 
Figura 4 Proceso de llenado y sellado de los condensadores
 Figura 4. 
 Procés d'ompliment i segellat dels condensadors
 Figura 5 Terminales para la conexión a la red
 Figura 5. 
 Terminals per a la connexió a la xarxa
 

 

Conclusions:

Resumint, podem destacar la robustesa dels condensadors Heavy Duty, un equip fiable que suporta 1,8 la intensitat nominal de manera permanent, i fins a 2,5 In de manera puntual, arribant a un corrent de pic de fins a quatre-centes vegades In, i garantint una llarga vida útil de fins a 150.000 hores. Totes aquestes característiques fan que el condensador Heavy Duty de CIRCUTOR sigui molt resistent i durable.

Conscients també de les necessitats del mercat, CIRCUTOR disposa de més de 6.000 condensadors Heavy Duty en estoc, llestos per ser entregats a petició dels seus clients. Gràcies als seus condensadors Heavy Duty més la resta de la seva gamma (reguladors, reactàncies, contactors…) CIRCUTOR és la parella ideal en solucions de compensació de reactiva.


Premeu aquí per descarregar en format pdf PDF 
aquest article: es  en  fr  de  pt  pl  i
la promoció: es  en  fr  de  pt  pl
També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

Auditories de la Directiva d'Eficiència Energètica: obligació per a empreses i oportunitat per al sector

on .

 

La Unió Europea, mitjançant la Directiva 2012/27/UE del 25 d'octubre de 2012, va marcar com a data límit el 5 desembre de 2015 per a que les empreses dels països membres realitzin auditories energètiques de forma independent, per experts qualificats i/o acreditats. Aquesta Directiva és d'obligat compliment en tots els països membres, i les sancions administratives per no realitzar en temps i forma les auditories energètiques poden ser des de 300 € fins 100.000 €, sense menyscabament d'altres responsabilitats civils o penals.

Concretament les empreses obligades són:

 • Empreses de més de 250 empleats i que facturin més de 50 milions d'euros anualment.
 • I empreses que tinguin un balanç anual general de 43 milions d'euros.

Tanmateix, la Directiva indica la necessitat de que els estats membres fomentin les auditories energètiques en les Pimes. També detalla mecanismes de finançament i subvenció per a accions d'auditoria, formació i accions de millora en eficiència energètica. L'objectiu és que cada estat membre s'alineï amb el pla estratègic d'Energia 2020 de la Unió Europea.

Com podem cumplir amb la Directiva d'Eficiència Energètica en les nostres instal·lacions?

Tal com diu la Directiva, existeixen diversos passos que hem de fer per complir la llei:

 • Realitzar les auditories en temps i forma. Comptar amb un partner clau en aquesta matèria és fonamental: les Empreses de Serveis Energètics realitzen aquí un paper primordial, que junt amb CIRCUTOR ofereixen línies de col·laboració obertes que poden ser consultades des de la nostra xarxa comercial.
 • Comprovar que les propostes del projecte d'eficiència energètica s'ajusten a la realitat de la nostra instal·lació, valorant la inversió, el retorn econòmic i la qualitat de la proposta. Aquí es mostren diversos projectes de millora en eficiència energètica ja publicats.
 • Informar i formar als usuaris finals de les instal·lacions. Els hàbits de consum dels usuaris juguen un paper important en tot projecte d'eficiència energètica i el seu adequat compliment. Aquesta informació i formació no ha de ser puntual, sinó de forma periòdica, degut als avenços tecnològics, rotació de personal, i hàbits canviants en els estils de vida. Des de CIRCUTOR portem un programa continu de formació en les diverses àrees d'eficiència energètica, ja sigui de forma presencial o online.

Beneficis de la Directiva Europea per a les empreses i l'economia

Gràcies a la Directiva, hi haurà beneficis econòmics per major eficiència en les empreses que realitzen les auditories i millores d'eficiència energètica. Altres empreses que també es beneficiaran de forma directa són:

 • Empreses de serveis energètics que tinguin línies de treball en matèria d'auditoria energètica i tècnics adequadament formats i certificats, segons indica la llei.
 • Empreses d'instal·lació i enginyeries que dissenyin, implantin i donguin seguiment a les millores d'eficiència energètica, per complir els objectius.
 • Empreses de distribució de material elèctric amb personal qualificat, capaçes d'oferir serveis de valor afegit en el camp de l'Eficiència Energètica.

Tant si és una empresa obligada al compliment de la Directiva Europea, com de serveis energètics, instal·ladora o distribuïdora de material elèctric, pot comptar amb CIRCUTOR com a partner per complir la llei i obtenir els beneficis de l'Eficiència Energètica.


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT