We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

Contrasta cada paràmetre de la teva instal·lació elèctrica

Noves necessitats en el sector

El nou analitzador CVM-E3-MINI estè especialment dissenyat per realitzar la millor gestió de varables elèctriques i energètiques en qualsevol tipus d'instal·lació adaptant-se a les noves normatives internacionals per a la mesura i gestió de l'Eficiència Energètica.

Seguint el camí de les darreres normatives internacionals com la Directiva Europea 27/2012/UE o el Real Decreto 56/2016 (a nivell espanyol) l'equip ofereix a l'usuari el nivell d'emissions de CO2 de la instal·lació, línia o màquina a més del cost monetari de l'energia consumida o generada en cada situació.

Contrasta cada paràmetre de la teva instal·lació elèctrica
Tot el que necessites saber de la teva instal·lació
 • Mesura i calcula qualsevol paràmetre de la teva xarxa elèctrica
  CVM-E3-MINI disposa de mesures en temps real de més de 250 paràmetres elèctrics incloent energies, cost i emissions tant en consum com en generació. L'equip mostra valors RMS, màxims i mínims de qualsevol variable instantània a més de la descomposició harmònica fins al 31º.
 • Separa els consums de dos fonts d'energia
  L'equip disposa d'una entrada digital per al canvi de tarifa. D'aquesta forma, és possible guardar valors incrementals de dues fonts d'energia ja sigui l'energia de xarxa elèctrica com la d'un sistema de generació auxiliar d'energia (Generador de fuel o SAI).
Gestiona la teva instal·lació

Mesura les hores de funcionament per realitzar un correcte manteniment preventiu dels elements de la línia o maquinària en la qual estigui instal·lat. D'aquesta forma, el responsable de manteniment podrà reemplaçar aquells elements que puguin causar fallada abans de que aquesta succeeixi, evitant aturades en les línies de producció i els costos indirectes associats al procés.

El dispositiu disposa d'una sortida de transistor per interactuar amb el sistema un cop aparegui qualsevol alarma associada a un paràmetre instantani, totalment programable pel responsable de manteniment.

Evita errors de configuració
L'equip pot ser configurat mitjançant el software gratuït PowerStudio. A més, permet solucionar remotament qualsevol problema de cablejat del dispositiu sense haver d'esperar a realitzar una aturada de producció, evitant dades errònies en les lectures.
 • Soluciona errors d'instal·lació dels transformadors de corrent
  Si un transformador de corrent és instal·lat incorrectament, l'equip mesurarà incorrectament. A través del software és posible voltejar un transformador sense necessitat de modificar el cablejat físicament, evitant errors de lectura i el risc elèctric ja que no és necessari interactuar amb el sistema potència.
 • Soluciona errors de correspondència de tensions o corrents
  Si les connexions de tensió no estan en la mateixa línia que els transformadors de corrent l'equip mostrarà valors erronis en la mesura del cosφ i factor de potència, que a la vegada, provocaran una lectura errònia de potència i energia. Amb el software és possible canviar la posició de les fases de tensió per a que corresponguin amb les de corrent sense necessitat de modificar el cablejat físicament, evitant errors de lectura i el risc elèctric ja que no és necessari interactuar amb el sistema potència.
Més seguretat
El nou CVM-E3-MINI disposa d'un nou sistema Plug&ON de terminals endollables per facilitar la instal·lació del dispositiu. Aquests terminals queden totalment protegits mitjançant tapes precintables per evitar qualsevol tipus de manipulació o desconnexió accidental per tensió del propi cablejat.

Més seguretat

Més versatilitat
El propi equip disposa de protocol Modbus RTU i BACnet integrats en el mateix dispositiu, essent versàtil per a la seva instal·lació en diferents tipus d'instal·lacions, tant edificis com indústria. Per a aquelles instal·lacions en les quals calgui instal·lar l'equip en format panell, CVM-E3-MINI disposa d'un adaptador de 72x72 mm per complir amb qualsevol requeriment de muntatge.

Més versatilitat

La millor visibilitat
Assegura una correcta visualització de les dades, per a distàncies de fins a 3 m, evitant obrir el quadre per a la revisió de qualsevol paràmetre elèctric.

 

La millor visibilitat


"Sens dubte, la nova imatge de l'analitzador de xarxes CVM-E3-MINI de CIRCUTOR, està a l'altura dels nous temps,
així como les seves prestacions, a l'altura de les necessitats del sector."

 

Més informació: Analizador de xarxes elèctriques trifàsiques per a carril DIN

 

Sabeu com detectar fraus elèctrics de forma àgil, econòmica i simple?

El sistema portàtil més senzill per a la detecció de frau en temps real

MyCLAMP és un equip destinat a la detecció de fraus elèctrics en línies aèries de baixa tensió. La seva ràpida actuació permet l'anàlisi d'intensitat en pocs segons i sense la necessitat d'emprar costosos equips d'elevació; només caldrà usar una pèrtiga estàndard de mercat.
A més, gràcies a la seva connectivitat sense fils permet l'enviament de dades en temps real al telèfon mòbil mitjançant la seva pròpia aplicació. Aquesta permet, de forma senzilla i ràpida, realitzar un informe complet amb valors en temps real, fotografies, posicionaments GPS i dades del comptador afectat i enviar-ho a través de diversos canals de comunicació.

 

 

Els tres pilars de la transició energètica

La transició energètica no és una obligació sinó una necessitat, per complir amb els objectius climàtics hem d'anar cap a un model energètic sostenible que potenciï l'ús de fonts d'energia renovables.

Els països industrialitzats generen la major part de la seva electricitat a partir de centrals elèctriques convencionals, com les de carbó, gas o nuclears. Aquestes plantes proporcionen un enorme benefici econòmic a les empreses generadores, on els usuaris paguen les seves necessitats energètiques comprant electricitat i combustible a les companyies de serveis públics pertinents. Aquest mode de subministrament, fàcil d'usar, sol comportar costos elevats i , des del punt de vista de l'ús racional de l'energia, bastant ineficient.

La transició energètica és difícil però no impossible, el primer pas és canviar la forma de generació de l'energia. Per a fer-ho cal descentralitzar els punts de generació. Aquest model energètic és conegut com a Generació Distribuïda (GD). Aquest sistema es basa en generar l'energia en el mateix punt on es va a consumir, reduint directament les pèrdues de xarxa, fet que contribueix a la preservació del medi ambient mitjantçant l'ús de fonts d'energia renovables.

La Generació Distribuïda té múltiples avantatges respecte del sistema convencional. Suposa beneficis tant a nivell tècnic, econòmic com mediambiental.

Tècnic

Millora la qualitat del servei elèctric perquè disminueix la probabilitat de fallada per caiguda de línies d'alta tensió al reduir-se el percentatge d'utilització de les línies.

Els sistemes GD són modulars i proporcionen flexibilitat al sistema de distribució elèctric. Això implica una instal·lació senzilla en un temps reduït. També proporciona un gran avantatge al sistema d'operació, mantenint la flexibilitat de la seva capacitat total, augmentant o disminuint el número de mòduls.

La GD redueix les pèrdues d'energia en les xarxes de distribució i transport.

Econòmic

Evita costos d'inversió en transmissió i distribució, generant un menor cost en infraestructures elèctriques, per tant, estalvis en operació i manteniment.

Reduir els costos de combustible degut a la millora de l'eficiència en el cas de les aplicacions de cogeneració. Aquests sistemes utilitzen el calor residual per a la seva reutilització en calefacció, refrigeració o per augmentar la seva eficiència mitjançant la generació d'electricitat, estalviant energia primària.

Ambiental

Redueix l'emissió de contaminants. La GD potencia l'autoconsum usant sistemes de generació in-situ. D'aquesta forma s'aconsegueix reduir el consum d'energia primària de fonts convencionals per la generació d'energia més neta com la d'un sistema fotovoltaic, a més d'evitar les emissions generades degut a les pèrdues de transmissió de les centrals a les ciutats.

Aquests sistemes poden comprendre múltiples sistemes de generació i emmagatzemament, permetent desplaçar la generació dels sistemes convencionals a generació solar o eòlica. No obstant, per arribar a aconseguir una transició energètica no n'hi ha prou amb descentralitzar els punts de generació i fer ús de fonts d'energia neta sinó que també cal canviar la forma de consumir. Per tant, l'èxit rau en canviar la consciència del consumidor i fer un ús racional dels recursos energètics.

La reducció del consum energètic es basa en tres pilars fonamentals:

Eficiència Energètica Elèctrica

És la reducció de les potències i energies demandades al sistema elèctric sense que afecti a les activitats normals realitzades en edificis, indústries o qualsevol procés de transformació. Una instal·lació elèctricament eficient permet la seva optimització tècnica i econòmica. És a dir, la reducció dels seus costos tècnics i econòmics d'explotació.

En definitiva, l'eficiència energètica comporta:

 • Ajudar a la sostenibilitat del sistema i medi ambient mitjançant la reducció d'emissions de CO2, amb l'optimització de la demanda d'energia.
 • Millorar la gestió tècnica de les instal·lacions augmentant el seu rendiment i evitant aturades de processos productius i evitant possibles avaries.
 • Reducció tant del cost econòmic de l'energia com del d'explotació de les instal·lacions.

Eficiència Energètica Elèctrica

Mobilitat elèctrica

La transició energètica no té cabuda sense la mobilitat elèctrica, el vehicle elèctric és el futur. La transició al vehicle elèctric suposa una reducció dràstica de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Simplement cal pensar en la diferència de rendiment entre un motor de combustió i un elèctric.

Un motor elèctric té un rendiment entorn al 95% mentres que un motor tèrmic del 30%. Per recòrrer 100 km, l'energia que consumeix un cotxe elèctric és tres vegades menys que un vehicle convencional.

Partint de la premisa que l'energia utilitzada per vehicles elèctrics pot provenir de fonts netes mentres que un de convencional només pot provenir de fonts fòssils.

Mobilitat elèctrica

Edificis de consum quasi zero (nZEB)

El consum en edificis suposa el 40% de l'energia total a Europa. Reduir el consum en edificis suposa un dels principals punts d'actuació per reduir la dependència energètica i així complir amb acords internacionals per frenar el canvi climàtic.

Per aquest motiu neix la Directiva Europea 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, segons la qual tots els estats membres han de prendre mesures per a que a partir de l'any 2020 tots els edificis de nova planta siguin de consum energètic quasi nul (any 2018 per a edificis públics).

Els edificis de consum d'energia quasi nul nZEB (nearly Zero-Energy Building) tenen un nivell molt alt d'eficiència energètica i comfort, a més d'un consum energètic molt baix, procedent en la seva majoria de fonts renovables in-situ o de l'entorn.

Edificis de consum quasi zero (nZEB)

En definitiva, la transició energètica suposa una sèrie de reptes complexos a tractar però si es gestionen de manera adequada, els beneficis que suposa el nou model energètic, permetrà frenar el canvi climàtic i millorar la qualitat de vida de tots.

Controla les teves despeses i la teva instal·lació

CEM-C. Comptadors d'energia elèctrica amb comunicacions integrades
Solució completa per a la gestió de consums energètics

Els comptadors de la sèrie CEM-C són equips per a muntatge en carril DIN, dissenyats per a la lectura d'energia elèctrica. Aquests permeten gestionar la informació de consums energètics de qualsevol tipus d'instal·lació industrial, comerç o línia de producció. Mitjançant comunicacions RS-485 (Modbus RTU), els equips són capaços de reportar tota la informació al nostre sistema PowerStudio SCADA per a la creació i enviament automàtic de simulacions de factures elèctriques per repartir costos energètics entre els diferents usuaris. A més, els equips reporten les variables elèctriques necessàries per a una completa gestió de la instal·lació.
CEM-C
Sistema Antifrau
Tota la gamma de comptadors CEM-C disposa de sistema antifrau, mitjançant tapes precintables, per a evitar la manipulació inadequada del cablejat de qualsevol comptador. A més, tots els equips acumulen l'energia en un mateix registre, evitant lectures errònies per un cablejat incorrecte o intent de frau.
No només mesuren energia
Els equips CEM-C també poden ser emprats com a analitzadors de xarxes, podent ser instal·lats en instal·lacions de connexió directa o indirecta, depenent del model. No només gestionen l'energia activa o reactiva sinó que mesuren tensió, corrent, potència, cosφ i altres variables elèctriques per comprovar el correcte funcionament de la instal·lació.
Aplicacions
La gamma de comptadors d'energia CEM-C, està dissenyada per a aplicacions de subcomptatge d'energia. Tots els comptadors de la gamma CEM-C estan dissenyats seguint les normatives actuals per a comptadors de facturació (IEC 62052-11, IEC 62053-21 i IEC 62053-23). Les principals aplicacions de la gamma CEM-C són: Aeroports, Grans infraestructures, Centres comercials i grans superfícies, Hotels i indústria.
 • Subministraments multiusuari on s'ha de realitzar una repercussió de costos individualitzada.
 • Control de costos de fabricació, realitzant un càlcul de cost energètic aplicable al producte final.
 • Imputació de costos, hores de fabricació i emissions de CO2 per instal·lación o procés productiu (només per a CEM-C21 i CEM-C31).
CEM-C5
CEM-C5
Comptador monofàsic directe fins a 50 A
(1 mòdul)
Fitxa tècnica
CEM-C6
CEM-C6
Comptador monofàsic directe fins a 100 A
(1 mòdul)
Fitxa tècnica
CEM-C21
CEM-C21
Comptador trifàsic directe fins a 65 A
(3 mòduls)
Fitxa tècnica
CEM-C31
CEM-C31
Comptador trifàsic indirecte .../5 A
(3 mòduls)
Fitxa tècnica

Sabeu com compensar de forma immediata i sense preocupar-vos dels harmònics?

Per a totes aquelles instal·lacions on sigui necessari compensar energia reactiva, tant inductiva com capacitiva, de forma instantània i sense necessitat d'instal·lar condensadors de potència, la solució és l'equip SVG (Generador Estàtic de Reactiva).

Existeixen casos molt particulars on els equips de compensació convencionals no poden compensar la totalitat de l'energia reactiva, o treballar correctament degut a les característiques de la xarxa. Els nous equips SVG són capaços de compensar energia reactiva, de forma instantània, per realitzar un ajust precís del cosϕ, evitant recàrrecs en la factura elèctrica tant per excés de reactiva inductiva com per capacitiva (depenent de la tarifació de cada país).

El principi de funcionament d'un Generador Estàtic de Reactiva és el d'injectar corrent en sentit contrari al consumit per la instal·lació, ajustant el cosϕ de forma instantània, amb un temps de resposta de 20 ms. D'aquesta forma l'equip evita la instal·lació de condensadors de potència i evita possibles efectes de ressonància en la xarxa (augment del nivell de THD%) que poden danyar els components de la instal·lació.

D'aquesta forma els equips SVG són ideals per ser instal·lats en aquelles situacions on els equips convencionals no poden compensar o treballar correctament:

 • Instal·lacions amb càrregues molt fluctuants
 • Instal·lacions amb càrregues capacitives
 • Instal·lacions amb consums desequilibrats (diferència de consums per fase)
 • Instal·lacions amb alts nivells de distorsió harmònica (THD%)
 • Línies amb fluctuacions constants de tensió

SVG

 

Més informació: SVG. Generador estàtic de reactiva

 

video SVG
Vídeo SVG. Generador Estàtic de Reactiva

RECmaxCVM un equip versàtil que analitzarà i protegirà la teva instal·lació

Nou RECmaxCVM, Protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable, ara amb mesura inclosa.

Situació actual

En l'actualitat, la gran majoria dels processos productius en la indústria com en els serveis per a les persones precisen de demanda contínua d'energia elèctrica.

Garantir la continuïtat de servei elèctric és de vital importància per mantenir el model de negoci, una aturada en la línia de producció o la desconnexió de les càmeres frigorífiques, suposa una gran pèrdua econòmica per a l'empresa.

La continuïtat del servei elèctric garanteix una gran eficiència en la gestió de l'energia (ISO 50001) en les empreses i aporta qualitat de vida de les persones a les seves llars i llocs d'oci.

Evidentment, la seguretat de les persones i els equips és el primer, però la majoria de vegades, es produeixen salts intempestius de les proteccions que realment es podrien haver evitat, situacions que no impliquen un risc elèctric.

Existeixen multitud de causes d'aquests disparaments, per tant, analitzar la instal·lació ens ajuda a identificar-ne l'origen i poder tractar-los de la manera més ràpida.

Davant d'aquesta problemàtic, és necessària la instal·lació de dispositius de protecció diferencial i magnetotèrmica intel·ligents, que disposin de reconnexió automàtica, que garanteix la menor interrupció de servei possible. Si aquest dispositiu a més disposa de mesura, obtens una solució única que engloba els tres aspectes importants per mantenir seguretat, mesura i continuïtat de la teva instal·lació. 3 equips en 1: Protecció, anàlisi i reconnexió.

Seguretat, qualitat i continuïtat. Protecció, anàlisi i reconnexió

Solució

El nou RECmaxCVM és un equip que unifica tant la protecció magnetotèrmica com diferencial, disposa d'un sistema automàtic de reconnexió, a més d'un analitzador de xarxes incorporat per a la mesura dels paràmetres elèctrics del circuit al que protegeix. Un equip ideat per a ambients i sectors crítics on la continuïtat de servei elèctric és d'alta rellevància.

Equip Versàtil.

 • Disponible en 2 i 4 pols per a tot tipus d'instal·lacions.
 • Sensibilitat de disparament ajustable: 0,03-0,1-0,3-0,5-1 A
 • Temps de disparament ajustable: Instantani - Selectiu: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1s

Estalvia disparaments intempestius, màxima continuïtat de servei.

 • Protecció Tipus A Ultraimmunitzat
 • Sistema de reconnexió automàtic

Mesura de tots els paràmetres elèctrics de la instal·lació.

 • Analitzador de xarxes sèrie CVM incorporat.
 • Disposa de comunicacions RS-485 (Modbus RTU)

Control de la instal·lació.

 • 2 entrades per al control remot del dispositiu.
 • 2 sortides per a senyalització d'estat de la instal·lació.

El Kit RECmax CVM ve amb tots els accessoris inclosos, tant transformador de mesura MC i el transformador diferencial WGC

 • Més de 250 variables elèctriques
 • Format de Carril DIN.
 • Corbes de disparament: C/D
 • Mesura de corrent de fuites, mitjançant transformador diferencial extern tipus WGC
 • Mesura de corrente mitjançant transformadors eficients sèrie MC (.../250 mA).
 • Compatibilitat amb el software PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe
Dissenyat per estalviar

RECmax CVM està pensat per a l'estalvi. La combinació d'un analitzador de xarxes CVM amb un dispositiu de protecció amb reconnexió automàtica el converteix en un equip compacte i econòmic. Un mateix equip que ofereix protecció, continuïtat en el servei elèctric i anàlisi de xarxa.

1. Estalvia temps i espai
Habitualment en els quadres elèctrics l'espai és limitat degut a l'excés d'equips i cablejat. Per tant, RECmax CVM amb el seu embolcall reduït, permet adaptar-se a qualsevol quadre elèctric i alliberar espai en el carril DIN.
RECmax CVM evita cablejat de més, gràcies al seu sistema Plug&Play, ja no és necessari cablejar l'alimentació tant del motor de rearmament com del mòdul analitzador, ja que disposa d'un sistema que s'autoalimenta directament de la línia de potència.
Estalvia temps i espai
2. Estalvia disparaments intempestius
RECmax CVM
disposa de protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzada. Gran part dels diferencials del mercat no disposen de protecció ultraimmunitzada. El que distingeix un diferencial normal del RECmax CVM és que disposa d'un filtre d'altes freqüències que li permet identificar si realment hi ha un problema de fuites en la instal·lació. És a dir, distingeix el que és una fuita real o efectes dels harmònics en la xarxa.
D'aquesta manera s'eviten disparaments innecessaris per harmònics, garantint així la continuïtat de servei.
Els principals avantatges de la protecció ultraimmunitzada envers la convencional són:
 • Major precisió en la sensibilitat de disparament, entre 85%-100%, els diferencials convencionals poden arribar a disparar al 50% de la seva sensibilitat, salts intempestius davant fuites que no generen cap tipus de perill.
 • Resposta en freqüència amb filtratge de les fuites a altes freqüències, distingeix el que són fuites reals a distorsió harmònica
 • Més immunitat als transitoris de la xarxa fins a 3 kA per a impulsos 8/20 µs, evitant així falsos disparaments per transitoris de xarxa.
3. Estalvia pèrdues de producció i/o servei
Gran part dels salts intempestius dels elements de protecció es solucionen amb una simple reconnexió manual, el problema el trobem quan necessitem continuïtat en el nostre procés i no disposem dels medis per realitzar-la. En moltes fàbriques i edificis no es disposa de servei de manteniment les 24 h del dia. Davant d'aquesta problemàtica la millor solució per garantir la continuïtat elèctrica és disposar d'un element que disposi d'un sistema intel·ligent de reconnexió automàtica.
RECmax CVM disposa d'un sistema motoritzat que reconnecta l'element de protecció davant un disparament fortuït, RECmax CVM és intel·ligent, realitza 3 reconnexions de 3, 20 i 180 respectivament, si detecta que persisteix el problema, l'equipo es desconnecta permanentement per mantenir la instal·lació segura.
aturada de producció
4. Estalvia energia
Conèixer l'ús dels recursos energètics és el primer pas per a l'eficiència energètica, si desconeixem la nostra forma de consumir, no hi ha forma de poder actuar en els principals punts d'estalvi en la nostra instal·lació.
Davant d'aquest fet, la integració d'un analitzador de xarxes en un mateix element de protecccío suposa un pas per conscienciar-nos i intentar optimitzar l'energia dins del nostre procés productiu.
Al mateix temps que estem protegint les persones i la instal·lació, en controlem i reduïm consums innecessaris i ineficients. L'analitzador CVM mesura més de 250 variables elèctriques. Mitjançant display o comunicacions RS485, coneixem com, quan i on es produeixen els nostros costos energètics.
estalvi energètic
Una solució completa. Protegeix, Mesura i Reconnecta

RECmax CVM és una solució completa ideal per a aquelles instal·lacions en les quals mantenir el servei elèctric és de vital importància tals com línies de producció, centres de dades, supermercats, etc. Però sempre salvaguardant la seguretat de les persones i equips.

RECmax CVM disposa de 2 entrades, una d'elles el control remot del dispositiu, l'equip permet realitzar de forma remota el rearmament de l'element de tall, d'aquesta manera evitem la reconnexió manual.

Amb la segona entrada RECmax CVM permet deshabilitar la reconnexió automàtica, així s'adapta en instal·lacions que només precisin de protecció i mesura.

A més RECmax CVM disposa de 2 sortides que permeten conèixer l'estat de la protecció, l'equip genera alarmes per informar davant un canvi en l'element de tall, així coneixerem les condicions de la nostra instal·lació en tot moment.

També genera alarmes de bloqueig, per tenir consciència si hem bloquejat el sistema de reconnexió automàtic.

Sistema Plug&Play només cal connectar les fases i l'equip ja estarà integrat en el quadre elèctric

RECmax CVM

Productes associats a RECmax CVM

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

CIRCUTOR ve desenvolupant des de fa temps eines robustes i fiables que traslladen la informació d'equips de mesura remots o equips portàtils, de paràmetres elèctrics o de consums, a un sistema centralitzat des d'on es puguin consultar i explotar les dades obtingudes.
Aquesta eina es diu PowerStudio Scada i engloba totes les opcions necessàries per a l'anàlisi de les dades obtingudes i prendre decisions per aconseguir l'eficiència energètica en les nostres instal·lacions.

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modular

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modulars

Sistema de mesura MC, aporta importants avantatges al professional, durant la fase d'implementació i instal·lació d'analitzadors de xarxes i comptadors en quadres elèctrics.
El sistema MC3 consta de tres transformadors eficients disposats de forma compacta, les cotes dels quals fan que sigui sistema senzill i novedós per a quadres de 63 A, 125 A i 250 A.
El sistema MC1 permet realitzar ampliacions de línia en quadres elèctrics, simplement canviant el secundari del transformador, ja que és un sistema multirang de reduïdes dimensions.

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Transformadors diferencials. En aquesta nova gamma es presenten una sèrie de millores pensant sobretot en la instal·lació dels equips en quadres de distribució. A més de les fixacions habituals per a la seva instal·lació, s'afegeix la possibilitat de fer-ho en carril DIN mitjançant un accessori, així facilitem la seva instal·lació. Els transformadors diferencials sèrie WGC presenten una millor immunitat vers les puntes de corrent de tipus transitori que solen provocar disparaments de la protecció diferencial.

 

tot inclòs
Aplicació en indústries i oficines

La dualitat dels dispositius de protecció diferencial com a elements de reconnexió automàtica, possibilita el seu ús en aplicacions de protecció diferencial i magnetotèrmica. Entre les possibles aplicacions per a aquests equips en instal·lacions o infraestructures de nul·la o baixa supervisió trobem:

 • Estacions de Telecomunicacions, quadres de control i senyalització
 • Distribució d'Aigua i Gas, grups de bombament
 • Instal·lacions fotovoltaïques, panells
 • Sistemes Informàtics, SAIS
 • Conservació d'Aliments
  • Supermercats, empreses de congelats, càmeres frigorífiques
  • Hosteleria, restauració, càtering (HORECA)
  • Quadres de climatització, bombes de calor, aire condicionat
 • Serveis al públic 24 hores, caixers automàtics, bancs, etc.
 • Enllumenat extern edificis, rètols i indicadors lluminosos
 • Infraestructures municipals, semàfors, enllumenat públic

Centre de dades

Centre de dades

Oficines

Oficines

Serveis

Serveis

Indústries

Indústries

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT